15
Jun
Creatief met afval op het Clusius Grootebroek

Op be­zoek bij agra­risch be­drij­ven, duur­zaam ko­ken en les­sen over wa­ter en af­val. Deze week staat voor de eer­ste- en twee­de­jaars leer­lin­gen van het Clu­si­us Col­le­ge in Groote­broek he­le­maal in het te­ken van duur­zaam­heid. De school zelf wordt mo­ge­lijk dit na­jaar be­loond met de in­ter­na­ti­o­na­le groe­ne vlag als Eco­school.

In veel lo­ka­len zijn de leer­lin­gen op een of an­de­re ma­nier be­zig met duur­zaam­heid. Gina, Tygo en Ma­de­lief heb­ben het groot­ste deel al ach­ter de rug. Ze vin­den voor­al de les­sen leuk waar­bij ze cre­a­tief kun­nen zijn met af­val. ,,We moesten bui­ten kij­ken wat we aan af­val von­den en wat we er mee kun­nen doen. Van plas­tic fles­jes kun je van al­les ma­ken als zaai- en bloem­bak­jes en met oude lap­pen weer nieu­we lap­pen vlech­ten&­quot;, ver­telt Tygo.

Gina vindt de les­sen over de ver­vui­ling van de oce­a­nen, de wa­ter­kwa­li­teit en ge­vol­gen van over­be­vis­sing min­der leuk. ,,Dat was vier uur ach­ter el­kaar, ei­gen­lijk te lang." De leer­lin­gen moesten van vijf af­val­pro­duc­ten uit­zoe­ken hoe lang het duurt voor ze zijn af­ge­bro­ken, maar ook de weg van plas­tic van de slo­ten naar de oce­a­nen pro­be­ren te ach­ter­ha­len en kij­ken wel­ke be­dreig­de vis­sen en zee­die­ren ze wil­len gaan be­hou­den in hun ei­gen zee­re­ser­vaat.

In het kook­lo­kaal ruikt het sterk als de leer­lin­gen een com­po­te be­rei­den van on­der meer ap­pels en uien. De in­gre­diën­ten ko­men van de lo­ka­le te­lers als 't Kee­tje. Bij ui­en­le­ve­ran­cier Gour­met werd zelfs le­ra­res Ma­rie­ke Brehm qua duur­zaam­heid ge­cor­ri­geerd en wer­den de rode uien die ze wil­de, ver­van­gen door ge­wo­ne. De eer­ste ko­men na­me­lijk uit Span­je, de laat­ste hier uit de buurt.

In een 'toer de boer' gaan de leer­lin­gen op de fiets bij steeds drie be­drij­ven langs in de buurt, zo­als Van Paa­sen voor chry­san­ten, scha­pen­boer­de­rij De Scha­pen­streek, Mus­man voor aard­bei­en, Broer­sen voor spi­na­zie, fruit­be­drijf 't Kee­tje en De Proef­tuin. Daar wor­den de pro­duc­tie­wij­ze en de duur­zaam­heids­as­pec­ten be­ke­ken. ,,Bij 't Kee­tje wor­den mo­men­teel zon­ne­pa­ne­len ge­plaatst, voegt de­caan Rob Blank toe. Ook de school in Groote­broek wil uit­ein­de­lijk over op zon­ne-ener­gie. Met het in­za­mel­punt voor al­ler­lei af­val speelt de school al een be­lang­rij­ke rol in de wijk.

Tygo, Gina en Ma­de­lief gaan in ie­der ge­val thuis door met af­val schei­den.

Plaats een reactie