5
Jun
Landbouwportaal Noord-Holland geopend

Boer gaat thuis aan de slag

Mon­di­a­le kli­maat­ver­an­de­ring te­rug­ge­bracht tot een boe­ren­erf met lan­de­rij­en waar ge­was­sen op groei­en en vee op graast. Met één druk op de knop kan ie­de­re Noord-Hol­land­se agra­riër thuis aan de slag om op zijn be­drijf te wer­ken aan be­te­re kwa­li­teit van bo­dem en wa­ter.

Het Land­bouw­por­taal Noord-Hol­land, tot stand ge­ko­men na sa­men­wer­king tus­sen pro­vin­cie, land­bouw­sec­tor en de wa­ter­schap­pen Hol­lands Noor­der­kwar­tier, Rijn­land en Am­stel, Gooi en Vecht en land­bouw, geeft agra­riërs toe­gang tot in­for­ma­tie en sub­si­dies om hun be­drij­ven op duur­za­me ma­nier te run­nen. 

Door kli­maat­ver­an­de­ring staan boe­ren, ak­ker­bou­wers en tuin­ders voor tal van pro­ble­men. Niet al­leen bre­ken er meer pe­ri­o­des aan van wa­ter­over­last en droog­te. Ook kampt de sec­tor met ver­zil­ting van bo­dem en wa­ter en moet werk wor­den ge­maakt van vol­doen­de zoet wa­ter. 

Het pro­gram­ma 'Sa­men­wer­ken aan Bo­dem & Wa­ter' bindt de strijd aan met deze ele­men­ten, die stuk voor stuk een ge­zon­de en duur­za­me be­drijfs­voe­ring be­drei­gen. De ko­men­de vier jaar is er 6,4 mil­joen euro sub­si­die (ook van EU) om mi­li­eu­maat­re­ge­len te ne­men. 

,,Het gaat om bo­ven­wet­te­lij­ke maat­re­ge­len, om iets ex­tra's", be­na­drukt be­stuurs­lid Siem Jan Schenk van hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier, zelf agra­riër in Oude Nie­dorp. Doel van de aan­pak is om bo­dem en wa­ter, van le­vens­be­lang voor een boe­ren­be­drijf, min­der kwets­baar te ma­ken. 

Ge­was­be­scher­mings­mid­de­len 

Schenk: ,,Een voor­beeld: uit­spoe­ling van ge­was­be­scher­mings­mid­de­len en kunst­mest op het wa­ter kan te­rug­ge­bracht wor­den. Agra­riërs ge­brui­ken al veel min­der.” Er valt ook mi­li­eu­winst te ha­len, ver­volgt Schenk, door be­te­re vrucht­wis­se­ling op lan­de­rij­en en ge­bruik van or­ga­ni­sche stof­fen als be­mes­ting te be­vor­de­ren. ,,Met de bol­len­sec­tor werkt het hoog­heem­raad­schap sa­men in het pro­gram­ma 'Schoon Erf, Scho­ne Sloot.”

Ie­de­re agra­riër kan via het por­taal een coach uit­no­di­gen om mi­li­eu­maat­re­ge­len te on­der­zoe­ken. 

Er heb­ben zich in één week veer­tig boe­ren ge­meld. Wil­co Bark (35) uit Mon­nic­ken­dam zit met zijn ou­ders in een fir­ma die hon­derd melk­koei­en houdt en tach­tig stuks jong­vee. Hij is lid van agra­ri­sche na­tuur­ver­e­ni­ging Wa­ter, Land & Dij­ken. Hij krijgt een bo­dem­coach om te ad­vi­se­ren over uit­brei­ding van mest­op­slag. 

Wil­co: ,,We bou­wen een nieu­we stal en ex­tra mest­op­slag­ruim­te. Je krijgt sub­si­die als de mest lan­ger wordt op­ge­sla­gen dan ze­ven maan­den. Het is be­ter voor bo­dem- en wa­ter­kwa­li­teit als mest la­ter wordt uit­ge­re­den.”

Bron: Noordhollands Dagblad, auteur Leo Blank

Plaats een reactie