Oproep voor projectideeën in de akkerbouw

30 december 2018
Foto: Jeroen Noot

De Brancheorganisatie Akkerbouw roept akkerbouwers (individueel of in een samen-werkingsverband), zijn leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van wensen en projectideeën op het gebied van kennis en innovatie. De wensen en ideeën moeten tot doel hebben de positie van de akkerbouwers en de gehele akkerbouwsector te versterken.

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw organiseert zelf het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit gebeurt aan de hand van het door de minister verbindend verklaarde Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen het onderzoek samen via een verplichte onderzoeksbijdrage per hectare. Zij investeren daarmee in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het gebied van o.a. bodem, gewas, water, kringlopen, klimaat en plantgezondheid. Dit soort onderwerpen heeft een complexe achtergrond, onderzoeken zijn daardoor kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Vandaar dat de sector dit collectief regelt. Uitgangspunt voor budgethonorering is dat telers nu of in de toekomst baat hebben bij de resultaten.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk wordt in deze Oproep aan akkerbouwers, de leden van BO Akkerbouw, kennisinstellingen en andere relaties gevraagd om wensen en projectideeën in te dienen. Bijzondere aandachtspunten zijn:
- De selectie verloopt in twee fasen: eerst wensen en projectideeën en na prioritering de uitwerking tot volledige projectvoorstellen.
- De besluitvormingsprocedure houdt bewust rekening met de Call van de TKI’s Agro& Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Inhoudelijk kader

Het inhoudelijk kader van deze Oproep wordt bepaald door het Programma Onderzoek en Innovatie, het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw van BO Akkerbouw.

Het Programma Onderzoek en Innovatie richt zich op de volgende vier thema’s:
- Vitale bodem (bodemchemie, bodembiologie, bodempathogenen, bodemfysisch)
- Vitaal gewas (veredeling en uitgangsmaterialen, gewasbescherming, ziekten en plagen en onkruidbestrijding en –beheersing)
- Energie en Kringlopen (circulaire akkerbouw, incl. biobased economy)
- Management, Economie en Data (harmonisatie en uitwisseling van data, oogst, bewaring en verwerking).

Het Actieplan Plantgezondheid heeft als speerpunten:
- Weerbare teeltsystemen
- Precisielandbouw en vergroening middelenpakket
- Versterken van biodiversiteit
- Inzichtelijk maken van de milieuprestaties voor de markt.

De Klimaatagenda richt zich op:
- Groene energieproductie
- Koolstofvastlegging in de bodem
- Teelt van eiwit- en rustgewassen
- Precisielandbouw
- Coördinatie van de kennisverspreiding

Voor meer informatie download onderstaand bestand: