Rapport project 'Vee in de Kas'

2 september 2014

Samenwerking tussen (Melk)veehouderij en Glastuinbouw

De Provincie Noord-Holland en AgriVizier hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de uitwisseling van reststromen tussen glastuinbouw en de dierhouderij. 

De aanleiding voor dit onderzoek was om de land- en tuinbouw te verduurzamen door kringlopen te sluiten. Dit door middel van hergebruik van reststromen, zoals mest van vee en gewassen uit de kas. De ondernemersgroep Dierhouderij, die onderdeel uitmaakt van de stichting GreenPort Noord-Holland Noord, verkende de mogelijkheden van het uitwisselen van reststromen tussen de sectoren glastuinbouw en dierhouderij in het project ‘Vee in de Kas’. Door elkaars reststromen te gebruiken, krijgen deze stromen waarde en wordt de kringloop op regionaal niveau beter gesloten. Deze haalbaarheidsstudie was van belang om vast te stellen wat nodig is voor het eventueel opstarten van een pilot.


In het onderstaande rapport kunt u de resultaten lezen van dit haalbaarheidsonderzoek.