26
Jul
Seed Valley bestaat tien jaar

Toonaangevende zaadbedrijven in Noord-Holland Noord besloten hun krachten te bundelen. Daar plukken zij nu de vruchten van. In de zaadsector groeit de werkgelegenheid op alle niveaus ongekend hard. Daar speelt het onderwijs op in. Ook de markt vraagt om oplossingen.

Wij dragen bij aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk.

Vier stu­den­ten plant­we­ten­schap­pen tel­de de Wa­ge­ning­se fa­cul­teit nog, tien jaar ge­le­den. Groen lag er­uit, groen was pas­sé. Ach­ter­af bleek dit een keer­punt en werd toen de kiem ge­legd voor de op­rich­ting van Seed Val­ley. Het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor plan­ten­ver­e­de­ling en zaad­tech­no­lo­gie in Noord-Hol­land Noord.

Be­stuurs­lid Kees Mosch (ma­nagement Bejo) her­in­nert zich de ma­lai­se maar al te goed: ,,In het on­der­wijs lag het ac­cent tij­dens bi­o­lo­gie­les­sen op an­de­re za­ken. De groen­sec­tor was ver­waar­loosd en prak­tisch uit beeld ver­dwe­nen. Daar­door was de be­lang­stel­ling ni­hil.’’ Jan Wil­lem Breu­kink (oud-di­rec­teur In­co­tec) knikt: ,,Groen was iets van vroe­ger, dat werd ge­as­so­ci­eerd met krui­wa­gens vol mest. Dus niet sexy ge­noeg.’’ In­co­tec, Bejo, Enza Za­den, Syn­gen­ta en Pop Vriend zijn de grond­leg­gers van Seed Val­ley. Het was Jan Baas (oud-bur­ge­mees­ter van Enk­hui­zen) die als eer­ste, ana­loog aan Sil­li­con Val­ley, de term Seed Val­ley in­tro­du­ceer­de. Vijf ge­ves­tig­de be­drij­ven zet­ten er, op ei­gen ri­si­co, de schou­ders on­der. Met als doel 'jon­ge­ren voor de zaad­sec­tor te en­thou­si­as­me­ren', richt­ten zij tien jaar ge­le­den Seed Val­ley op. Sinds­dien is Seed Val­ley een fac­tor van be­te­ke­nis. We­reld­wijd maar ook in de re­gio, be­na­drukt Breu­kink. ,,Er moet meer schwung in zit­ten. We zijn geen be­lan­gen­ver­e­ni­ging maar een plat­form dat ken­nis deelt en aan op­los­sin­gen werkt voor het we­reld­voed­sel­vraag­stuk.’’ 

Ken­nis­con­cen­tra­tie

Ook de pro­vin­cie is daar­van reeds door­dron­gen. Mede door de in­vloed van Seed Val­ley en dank­zij 'Haar­lem' zijn er vol­gens Mosch pla­no­lo­gisch meer uit­brei­dings­mo­ge­lijk­he­den voor de Seed Val­ley be­drij­ven ge­ko­men en werd on­der meer het tracé van de West­fri­sia­weg aan­ge­past. ,,De pro­vin­cie heeft de eco­no­mi­sche be­te­ke­nis van Seed Val­ley tij­dig in­ge­zien. Daar­bij mo­gen we ze­ker de ge­de­pu­teer­de Jaap Bond niet on­ver­meld la­ten'', zegt Breu­kink. ,,Hij heeft die ken­nis­con­cen­tra­tie tij­dig on­der­kend. Ver­ge­lijk het met de bun­de­ling van tech­ni­sche be­drij­vig­heid rond Eind­ho­ven. Dat­zelf­de ge­beurt hier met zaad­tech­no­lo­gie. Ook ge­meen­ten heb­ben zich cou­lant op­ge­steld. Steeds meer be­drij­ven pluk­ken daar de vruch­ten van en ook de werk­ge­le­gen­heid groeit ge­staag. Wij heb­ben in de loop der ja­ren steeds meer draag­vlak ge­kre­gen voor de sec­tor bij de over­heid.’’

Op het ge­bied van on­der­wijs speelt het Clu­si­us Col­le­ge een be­lang­rij­ke rol. Deze in Noord-Hol­land ge­wor­tel­de groen­school met ves­ti­gin­gen in de hele pro­vin­cie fa­ci­li­teert en vormt een be­lang­rij­ke scha­kel met de zaad­sec­tor, ver­telt pro­ject­lei­der Nan­cy Bo­ter­blom. ,,Wij heb­ben hier een mil­jar­den­bu­si­ness in onze ei­gen ach­ter­tuin lig­gen. Maar nie­mand be­seft dat. Kijk naar de groei van de we­reld­be­vol­king. Al die men­sen moe­ten straks eten en daar moe­ten wij een op­los­sing voor be­den­ken.’’

Clu­si­us Lab

Ook het Clu­si­us slaagt er steeds be­ter 'groe­ne be­lan­gen bin­nen de op­lei­ding te ver­an­ke­ren'. Zij zien een be­lang­rij­ke rol voor zich­zelf weg­ge­legd in de ont­wik­ke­ling van ’de groe­ne apo­theek'. Door mo­der­ne fa­ci­li­tei­ten aan te bie­den in het pres­ti­gi­eu­ze Clu­si­us Lab en bij­be­ho­ren­de kas­sen naast het school­com­plex. Maar ook door de be­ge­lei­ding van sta­ges in de bran­che en po­pu­lai­re les­pro­gram­ma's.

Vol­gens Caro­lien Wa­ge­naar, pro­gram­ma­ma­na­ger Seed Val­ley, ge­ne­reert Seed Val­ley veel werk­ge­le­gen­heid. ,, Bij de in Seed Val­ley aan­ge­slo­ten be­drij­ven wer­ken meer dan 3500 men­sen. De groei van het aan­tal me­de­wer­kers ligt op ruim 12% en 41% daar­van is hoog­ge­kwa­li­fi­ceerd. Zij heb­ben een hbo of uni­ver­si­tai­re op­lei­ding. Maar we heb­ben ook goe­de men­sen no­dig met een mbo di­plo­ma.

Vol­gens Hein Be­mel­mans (di­rec­tie Enza Za­den) wacht Seed Val­ley een gou­den toe­komst: ,,We staan aan de voor­avond van da­ta­tech­no­lo­gie. Plant­ei­gen­schap­pen wor­den di­gi­taal vast­ge­legd en dat re­sul­teert in veel­om­vat­ten­de bio-in­for­ma­tie. Dat is de groe­ne soft­wa­re van de toe­komst. Daar­voor zijn la­bo­ran­ten no­dig maar ook ana­lis­ten, ju­ris­ten en ic­t'ers.’’ Breu­kink vult aan: ,,De hui­di­ge po­ten­tie van plan­ten ligt nog maar op 25% dus dat be­te­kent dat we nog een lan­ge weg te gaan heb­ben.’’

Genoeg kan­sen voor jon­ge­ren om se­ri­eus te zet­ten op een groe­ne toe­komst of zich daar in ie­der ge­val op te oriën­te­ren, con­clu­deert Caro­lien Wa­ge­naar. ,,Er zijn meer dan drie­hon­derd aan­trek­ke­lij­ke va­ca­tu­res be­schik­baar bin­nen di­ver­se vak­ge­bie­den. Alle re­den om deze kant uit te ko­men.’’

Uit­da­gin­gen

Wie in de zaad­sec­tor be­landt, is po­si­tief ver­rast en wil er blij­ven, heeft Be­mel­mans in de prak­tijk on­der­von­den. ,,Ooit ont­moet­te ik ie­mand die ja­ren­lang kan­ker­on­der­zoek had ge­daan. Voor hem ging hier een we­reld open. Hij vond hier veel meer uit­da­gin­gen dan bij het werk in het zie­ken­huis.’’

Werk in de zaad­sec­tor heeft vol­gens hem ook een ideële la­ding ge­kre­gen. ,,Mijn ou­ders werk­ten om te over­le­ven, zelf wil­de ik car­riè­re ma­ken maar de jon­ge­ren van te­gen­woor­dig stel­len 'pur­po­se' cen­traal. Zij wil­len een bij­dra­ge le­ve­ren aan een be­te­re we­reld. Een duur­za­me voet­af­druk ach­ter­la­ten. Iets goeds doen voor de vol­gen­de ge­ne­ra­tie. Dat zijn heel an­de­re drijf­ve­ren als de af­ge­lo­pen ge­ne­ra­ties ge­wend wa­ren.’’

Zaad­tech­no­lo­gie, be­seft de sec­tor eens te meer, heeft de wind vol in de zei­len. Door nieu­we volks­ziek­ten zo­als sui­ker­ziek­te en obe­si­tas zoekt de markt naar ge­zon­de groen­te met smaak. Ver­van­gers voor vet­te snacks zijn ge­wild. Steeds meer be­drij­ven in­tro­du­ce­ren ’de ge­zon­de kan­ti­ne'. Op een steen­worp af­stand heeft een fast­food­gi­gant bij de snel­weg A7 on­langs een sa­lad­bar ge­o­pend. Steeds meer su­per­mark­ten ban­nen sui­ker­hou­den­de pro­duc­ten uit de schap­pen en 'eer­lijk voed­sel' wint sterk aan po­pu­la­ri­teit.

Calo­rieën

De we­reld­wij­de voed­sel­in­du­strie kijkt reik­hal­zend uit naar be­te­re va­ri­an­ten, naar smaak­vol­le al­ter­na­tie­ven met min­der kunst­ma­ti­ge zoet­stof­fen en ca­lo­rieën. Seed Val­ley neemt hier­in het voor­touw. Door het ont­wik­ke­len van nieu­we soor­ten to­ma­ten, spi­na­zie, wor­te­len, kool­soor­ten, uien, pa­pri­ka's en aard­ap­pe­len. Voed­sel­pro­duc­ten die van­uit de ba­sis in Seed Val­ley hun kiem­kracht ver­sprei­den over de hele we­reld. Met een Noord-Hol­land­se oor­sprong. Daar waar be­schei­den­heid de bo­ven­toon voert en tuin­ders ooit op klei­ne schaal hun groen­te teel­den. Hun na­za­ten pluk­ken er de vruch­ten van.

Bron: Noordhollands Dagblad 24 juli 2018

Plaats een reactie