3
Aug
Vorstelijke trossen Saalhof ondanks de vorst

Wijn­gaard Saal­hof in Wog­num maakt zich op voor een van de bes­te drui­ven­oog­sten ooit.

Wijn­boer Siem Loos is ly­risch: ,,Zul­ke vol­le drui­ven­tros­sen heb ik toch zel­den mee­ge­maakt, we be­le­ven een gi­gan­ti­sche groei­spurt en als het zo door­gaat, zijn we zelfs twee we­ken eer­der dan vo­rig jaar.’’

Zijn eu­fo­rie staat in schril con­trast met nood­sig­na­len van vak­ge­no­ten el­ders in den lan­de. Die vre­zen twin­tig tot der­tig pro­cent min­der op­brengst van de drui­ven­oogst door de ve­nij­ni­ge nacht­vorst die laat in het voor­jaar toe­sloeg. Niet al­leen in Ne­der­land lijkt de drui­ven­oogst aan­zien­lijk la­ger uit te val­len. Ook in Frank­rijk. Daar hou­den wijn­boe­ren re­ke­ning met een wijn­oogst die 17% la­ger uit­valt. Ge­re­nom­meer­de wijn­ge­bie­den kre­gen er te ma­ken met ze­ven gra­den vorst, juist op het mo­ment dat de plan­ten al wa­ren uit­ge­lo­pen.

Spaar­stand

Siem Loos kent die ge­lui­den, maar heeft er zelf veel min­der last van ge­had, ana­ly­seert hij. ,,Er wa­ren een paar ve­nij­ni­ge nacht­vor­sten tot wel ze­ven gra­den on­der nul. Maar de drui­ven­plant re­a­geert daar di­rect op door in de spaar­stand te gaan. Die plan­ten zit­ten bar­stens­vol ener­gie, maar de vorst zet dat even he­le­maal stil. Ik be­schouw het als plaag­stoot­jes, maar wat ze in het zui­den voor hun kie­zen heb­ben ge­kre­gen, is veel er­ger. Hier in West-Fries­land is het nog al­les mee­ge­val­len.’’ Toch on­der­vond ook Saal­hof de ge­vol­gen, zij het in be­perk­te­re mate. ,,We heb­ben wel wat min­der tros­jes dan voor­gaan­de ja­ren, maar be­ter dat je vier vol­le tros­sen hebt met gro­te drui­ven dan dat je tien tros­sen hebt met klei­ner spul. Wat ik nu heb, is veel be­ter want het is ook veel ge­con­cen­treer­der. Dat maakt het oog­sten ook een stuk ge­mak­ke­lij­ker.’’

Bo­ven­dien be­leef­de 'Cha­teau Saal­hof' een in­druk­wek­ken­de in­haal­ma­noeu­vre, zegt Loos. ,,Er volg­de een uit­zon­der­lijk warm voor­jaar en toen ging het in­eens heel hard. Ook op dit mo­ment gaat het als een speer.’’ Doch­ter Cé­li­ne, die in zijn voet­spo­ren treedt, knikt iet­wat be­zorgd. ,,Het gaat mo­men­teel zo snel dat we alle zei­len moe­ten bij­zet­ten voor de oogst die er­aan komt. Eind sep­tem­ber heb­ben we de lan­de­lij­ke open dag, we mo­gen ho­pen dat er dan nog drui­ven aan han­gen.’’

Op­slag­tanks

Maar dat is van la­te­re zorg, voor­lo­pig gaat de aan­dacht uit naar de drui­ven­oogst die aan­staan­de is. Loos brengt zijn roest­vrij­sta­len op­slag­tanks in de loods mo­men­teel in stel­ling voor de in­na­me van zijn drui­ven­oogst. Saal­hof is met name ge­spe­ci­a­li­seerd in wit­te wijn en rosé die ook aan huis ver­kocht wordt. De wijn­gaard is in de loop der ja­ren uit­ge­bouwd met lo­gies en een res­tau­rant.

Bron: NoordHollandsDagblad, auteur Coen van de Luytgaarden

Plaats een reactie