AgriProjecten Match2020

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland Noord

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. De inzet van de AgriProjecten van Match2020 is specifiek gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

Dit zijn de Match2020 AgriProjecten 2020 in de kop van Noord-Holland

  • Smart Farming NHN Drones & Data, Fieldlab en onderwijs
  • NH Tuinbouw Battle - 12 klassen per jaar en Tuinbouw Battle naar Texel
  • GroenStart – speeddates, inzet 5 kandidaten in Groen Start traject  
  • MBO Agri Traineeship – start traineeship in 2020
  • Agri Incubator - twee innovaties in 2020 in traject
  • AgriHighTech Markt – deelname Smart Farming markt voor AgriTech stages, kenniscases, masterclasses en afstudeeronderzoeken

Smart Farming NHN Drones & Data

Data zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector, ook drones doen hun intrede in de sector. We spelen hierop in door samenwerking en faciliteiten te organiseren met ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheid, zodat kennis en techniek elkaar versterken en  vinden in de praktijk.

Match 2020 organiseert daarvoor de verkenning en mogelijkheden, brengt mensen bij elkaar en voert gesprekken met onderwijs, onderzoekers, droneondernemers en ondernemers die drones en data verkennen en toepassen in het agrarisch bedrijf. Dit heeft geleid tot verankering van dit platform binnen GreenPort Smart Farming Noord Holland Noord van dit project. Aansluitend wordt nu ingezet op het realiseren van uitvoeringsprojecten: Fieldlab data & drones en drones & data in het agrarisch onderwijs.

 

GroenStart

GroenStart is een opleidingstraject voor iedereen die met een beetje hulp aan het werk kan. Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit terwijl ze aan het werk zijn in het groen. Een nauwe samenwerking van ondernemers, nieuwe flexibele onderwijsvormen, gemeenten en projectleiding maakt dit mogelijk. GreenPort NHN organiseert en faciliteert GroenStart. Het project wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, gemeenten, provincie Noord-Holland en ministerie van OC&W.

Match 2020 ondersteunt bij het vinden van goede aansluiting van deelnemers vanuit gemeenten, en borgt de continuïteit in De Kop van Noord-Holland samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Per jaar krijgen in ieder geval 25 deelnemers in De Kop een traject aangeboden. Daarvoor draagt Match 2020 bij door het verder ontwikkelen van netwerk van gemeente en project, de verankering en het jaarlijks faciliteren van speeddates waardoor extra kandidaten doorstromen naar de arbeidsmarkt in de kopgemeenten. 

 

Noord-Hollandse Tuinbouw Battle

De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle is een project dat met veel enthousiasme wordt ontvangen op basisscholen in groep 7 en 8 in Noord Holland Noord. In de klas staat 3 weken een mobiele teeltinstallatie waarin agri en techniek samen komen. Met ledverlichting is de installatie geschikt gemaakt om in twee lagen tulpen te broeien op water. Leerlingen leren zo hoe tulpenbollen duurzaam groeien en tot bloei komen en worden uitgedaagd om de oogst te verkopen. Zij mogen zelf bepalen wat ze met de opbrengst doen. Zo komen alle aspecten van het bloemenbollenvak aan bod: teelt, techniek en handel. Met deze battle stimuleren we de instroom van nieuwe en jonge medewerkers in de Agrisector. Het project wordt door GreenPort NHN compleet aangeboden en belast het onderwijs daardoor niet.

Match2020 zet erop in samen met onderwijs en ondernemers het programma jaarlijks aan te bieden bij  minstens 12 klassen in De Kop van Noord-Holland en in 2020 is de Tuinbouw Battle voor het eerst op vier scholen op Texel dankzij Match2020 inzet.

 

AgriHighTech Markt

Om de aansluiting tussen technisch onderwijs en agrarische techniek verder te verbeteren neemt Match2020 in het najaar deel aan het jaarlijkse Smart Farming NHN evenement met een markt waar ondernemers, onderwijs, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten. Een extra voorziening waarmee vraag en aanbod van stageplaatsen, masterclasses, bedrijfsbezoeken en onderzoeksvragen bij elkaar gebracht.

Hiermee wordt het agrarische technisch onderwijs versterkt en ondernemers en onderzoekers krijgen studenten die een waardvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

Match 2020 zet zich hiermee in voor de ontwikkeling van een platform en structuur voor deze waardevolle ontmoetingen in de agribusiness. Voor studenten en ondernemers creëren we zo een voedzame bodem in De Kop van Noord-Holland en interesseren we studenten voor een carrière in agrarische sector in de kopgemeenten. Het resultaat waarnaar we jaarlijks streven is: 10 stages, vijf afstudeeronderzoeken en acht masterclasses/bedrijfsbezoeken.

Agri Incubator

De Agri Incubator wordt ontwikkeld zodra er een agrarische innovatie is die rijp is voor doorontwikkeling en begeleiding naar de markt. Studenten worden dan uitgedaagd om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en zo mee te werken aan de economische groei van De kop van Noord-Holland.

Dankzij inzet van Match 2020 is een prototype smart kas naar De Kop gekomen die nu in samenwerking met Inholland verder wordt ontwikkeld met het doel hiermee pilots te starten in de kopgemeenten zodra het prototype hiervoor gereed is.

MBO Traineeship

Het MBO Agri Traineeship is een Match2020 innovatie die wordt ontwikkeld voor mbo-studenten om afstuderen en een startersbaan te koppelen bij de dezelfde werkgever of in een carrousel met meerdere werkgevers. Inwerken is niet meer nodig, het biedt continuïteit voor ondernemers en loopbaanperspectief voor studenten/medewerkers. Dit is een idee wordt onderzocht en uitgewerkt in overleg met ondernemers en onderwijs. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 jaarlijks 5 mbo studenten tijdens de afstudeerperiode een traineeship aanvaarden. Hiermee wordt een soepele overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt verankerd. Bij positief resultaat, bereiden we de invoering voor.

Match2020, Arbeidsmarkt in balans

Match 2020 maakt deel uit van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Match2020 richt zich naast agri op de sectoren zorg, leisure en techniek. GreenPort Noord-Holland Noord organiseert binnen Match2020 deze AgriProjecten en werkt daarvoor samen met onderwijspartners, ondernemers, ontwikkelingsbedrijf NHN, Kop gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Lees hier meer over Match2020.

Ontdek de kansen voor leren, werken en wonen in de regio Kop van Noord-Holland

Op Kop is hét platform voor leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland, als onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en het programma Match 2020. Via Op Kop vind je alle kansen die deze regio rijk is. Ga jij straks ook Op Kop?

Agriprojecten Match2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie

Wilt u meedenken, heeft u specifieke belangstelling voor één van de projecten, heeft u onderzoek vragen die passen binnen dit programma? We gaan graag met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider AgriProjecten van Match2020 bij de Greenport NHN.

Carolina Deelen

Projectleider Match2020 Agriprojecten