THEMA 1: Versterken imago en positionering

Novel Foods NHFood

Huidige situatie

Noord-Holland Noord heeft landelijk de status van Greenport, maar Greenport NHN en het belang van het agribusiness cluster en de regionale samenhang daarvan is nog onvoldoende bekend bij politiek, beleidsmakers en ondernemers. Het regionale bewustzijn dat we allen onderdeel zijn van Greenport NHN en samen het succes bepalen is een cruciale voorwaarde. Bedrijven hebben moeite om nieuwe mensen aan te trekken voor een carrière in de groene sector. De concurrentie met andere sectoren neemt daarbij toe. Op nationaal niveau is de zichtbaarheid van Greenport NHN noodzakelijk om haar regionale maar ook vastgelegde nationale belangen gerealiseerd te krijgen. Het behoud en versterken van de regionale samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek is een continu punt van aandacht.

Ambitie

Imagoversterking en zichtbaarheid van de agribusiness vergroten, zodat mensen en middelen naar de regio komen en daar ook blijven, draagvlak ontstaat voor gestelde ambities en beleid optimaal bijdraagt aan de opgaven van de agribusiness.

Gemeenschappelijke opgave

Partners in het Greenport netwerk hebben baat bij een goed, eerlijk en trots beeld van de agribusiness in de regio. Partners in Greenport NHN werken daarom aan imagoversterking en het vergroten van de zichtbaarheid van de agribusiness, zodat mensen en middelen naar de regio komen en daar ook blijven. Daarnaast moet kennis van het belang van de agribusiness, de economische waarde en de uitdagingen waar de business voor staat, gecommuniceerd worden naar het regionale en nationale netwerk. Met als gevolg dat alle inzet, waaronder beleid, beter aansluit op de praktijk en effectiever gewerkt kan worden aan toekomstbestendige agribusiness.

Zie ook:

> FILM GREENPORT NHN
LOPENDE PROJECTEN 
NIEUWS
AGENDA