THEMA 3: Zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Huidige situatie

Ondernemers in de agribusiness vinden het in toenemende mate lastig om de juiste arbeidskrachten te vinden. De concurrentie vanuit andere sectoren neemt daarbij toe, mede doordat de beschikbare arbeidspool in de regio daalt als gevolg van vergrijzing en ontgroening. Gebrek aan geschikt personeel leidt er toe dat ondernemers geremd worden in hun innovatie en ontwikkeling. Specifieke uitdagingen zitten in het vinden van technisch personeel, met hart voor groen en het vinden van tijdelijk personeel (al of niet seizoensgebonden). Bij het vinden van tijdelijk personeel speelt een regionale huisvestingsopgave een belangrijke rol. Goed werkgeverschap is van toenemend belang om mensen te vinden en te binden. Onderwijsinstellingen voorzien een terugloop in leerlingaantal door de regionale ontgroening. Bij de keuze voor een opleiding in het groen, of techniek speelt imago een belangrijke rol. Dit kan verbeterd worden. Verbintenis tussen groene opleidingen en techniek neemt in belang toe.

Ambitie

Zorgen voor voldoende arbeidskrachten met de juiste vaardigheden en kennis, zodat agribusiness ondernemers kunnen blijven ondernemen en innoveren.

Gemeenschappelijke opgave

Te verwachten is dat arbeid een kritieke factor blijft in de toekomst. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe in Nederland en daarbuiten. Bestaande werknemers en ondernemers behoeven daarnaast nieuwe kennis en vaardigheden. Hiervoor zijn omscholing, bijscholing en aansluiting van praktijkuitdagingen in onderwijsprogramma’s nodig. In een concurrerende arbeidsmarkt is goed werkgeverschap van levensbelang voor de ondernemers. Alleen met goed werkgeverschap vind je mensen voor de agribusiness en kun je ze ook behouden. Regionaal is van belang dat er voor alle doelgroepen voldoende en aantrekkelijke huisvesting is. Studenten die willen afstuderen bij Seed Valley bedrijven, tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa, managers van de steeds grotere agribedrijven, technisch personeel van de mechanisatiebedrijven, allen zoeken een aantrekkelijke woonplek in de regio.