THEMA 4: Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Huidige situatie

Noord-Holland Noord biedt uitstekende ruimte voor agrarische ondernemers. Wat de regio aantrekkelijk maakt, is de vruchtbare landbouwgrond, het gunstige klimaat en de toegang tot voldoende zoet water uit het IJsselmeer. Noord Holland Noord is daarbij relatief goed bereikbaar door het netwerk van snelwegen en de gunstige ligging ten opzichte van mainport Amsterdam. In vergelijking met andere Greenports is er veel ruimte beschikbaar voor de agribusiness. Wel neemt de druk op de ruimte toe. Andere ontwikkelingen zoals woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, natuur en de opwek van zon- en windenergie leggen claims op het agrarisch productiegebied. De ontwikkeling van de agribusiness zorgt er voor dat de ruimtelijke eisen veranderen, onder andere ontwikkeling glastuinbouw, schaalvergroting bedrijven en teelt op water. Overheden maken keuzes in het inrichten van de ruimte, met oog voor werken, wonen, infrastructuur, energievoorziening en kwaliteit van de leefomgeving. De agribusiness kan in elk van deze onderwerpen een rol spelen. Om de economische en maatschappelijke bijdrage van de agribusiness in deze afwegingen te borgen, is het belangrijk dat er aandacht is voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het agrarisch gebied in Noord-Holland Noord.

Ambitie

Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Gemeenschappelijke opgave

De beschikbare ruimte in Noord-Holland Noord blijft gelijk. De ambities op gebied van onder andere woningbouw, bedrijventerreinen, energietransitie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en infrastructuur vergroten de druk op de beschikbare ruimte. In deze context moet de agribusiness zich toekomstbestendig ontwikkelen. Hierbij moet onder meer plaats gevonden worden voor: de ontwikkeling van de glastuinbouw, maatregelen om de energievoorziening van bedrijven te verduurzamen, maatregelen om beheer van bodem en water te verbeteren, maatregelen om biodiversiteit te stimuleren, nieuwe verschijningsvormen van agribedrijven en huisvesting van medewerkers. Dit vraagt keuzes, waarbij het nationale en regionale belang van de Greenport afgewogen wordt tegen andere belangen met ruimtelijke impact. In het maken van keuzes zitten ook kansen. Door slim om te gaan met combinatie van functies kunnen voordelen gehaald worden voor landschap, klimaat en ondernemers. Slim combineren van de warmtevraag van woonbebouwing en glastuinbouw kan bijvoorbeeld de energietransitie versnellen van zowel de sector als het stedelijk gebied.