Blauw Afval, Groene Waarde

In het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht.

Waddenfonds

GreenPort NHN heeft subsidie gekregen uit het Waddenfonds voor het uitvoeren van het project Blauw Afval, Groene Waarde. In dit project wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen.

Het doel van het project is om  te testen hoe de doppen in de praktijk gebruikt kunnen worden in de teelt van pootaardappelen en bloembollen. Hiermee wordt een reststroom uit de visserij op duurzame wijze ingezet voor de landbouw. Zo wordt er o.a. een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied gecreerd. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en aangrenzende gebieden.

Verduurzaming teelt

De bloembollensector en pootgoedsector zoeken actief naar manieren om de verduurzaming van de teelt mogelijk te maken. Vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen is hier onderdeel van. Het inzetten van een natuurlijke reststroom uit de regio past uitstekend in dit streven en draagt daarnaast bij aan het verduurzamen van de garnalensector. Vanuit beide sectoren wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van de pilots. Om het belang voor de sector te onderstrepen dragen LTO-fondsen en KAVB bij aan het project.

De werking van garnalenresten

De garnalendoppen bestaan voor een groot gedeelte uit chitine. Nationaal en internationaal heeft onderzoek aangetoond dat chitine een selectieve anti-microbiële werking heeft en de bodemmicrobiologie positief beïnvloedt, waardoor de bodemweerbaarheid voor diverse ziekten en plagen verbetert. Ook is aangetoond dat chitine de aanwezigheid van aaltjes sterk kan verminderen. Juist in de bollen- en pootgoedteelt zijn aaltjes en diverse schimmels oorzaak van veel verlies. 

Van wetenschappelijke kennis naar praktijk

Bij de pilots wordt de wetenschappelijke kennis van Wageningen Universiteit gebruikt om de proeven in te richten. De proeven worden uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw op percelen in het Waddengebied. Hierbij wordt op zowel klei, als zandgrond getest en worden de garnalendoppen op verschillende manieren aangebracht om de optimale werking vast te stellen. Door opendagen en bijeenkomsten kunnen belangstellende telers gedurende het teeltseizoen zelf de werking bekijken. De resultaten worden breed gedeeld.

Rol GreenPort NHN

GreenPort NHN voert de regie over de uitvoering van het project. Hierbij werkt GreenPort NHN nauw samen met LTO-Noord Fondsen. Gezamenlijk wordt in kaart gebracht op welke andere wijze de visserijsector en de agrarische sector kunnen samenwerken bij het inzetten van elkaars reststromen. Hierbij onderhouden we nauwe contacten met Blueport Lauwersoog. Het project gaat van start met de toepassing van de doppen in de lelieteelt een pootaardappelen teelt. 

Resultaten

De opgedane kennis en ervaring wordt gedurende het project kosteloos openbaar gedeeld met visserij en landbouw door middel van bijeenkomsten, open dagen en reguliere communicatie. Deze worden o.a. aangekondigd en gepubliceerd via uitnodigingen, op de projectpagina van de website van GreenPort NHN, in de nieuwsbrief van GreenPort NHN en via de Social Media kanalen. Het project loopt tot 1 januari 2020. De (eind)resultaten worden verwerkt in een eindrapportage die op de website van GreenPort NHN beschikbaar wordt gesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Noot, Greenport NHN, telefoon: 06-11325321 of via j.noot@greenportnhn.nl.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Garnalendoppen helpen bij telen pootgoed

Gerard Korthals van Wageningen is ervan overtuigd dat de doppen van garnalen veel potentie hebben...

Themabijeenkomst Blauw Afval, Groene Waarde

Op 6 juli is de open dag van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA Kollumerwaard)...

NLG Holland in teken van een weerbare bodem

Op 14 april organiseerde NLG Holland haar jaarlijkse open dag bij Gebroeders Hulsebosch BV in...

Meer informatie