13
Feb
Bollenafval levert bij Agriport A7 biogas op

Vidras Tech­no­lo­gy wil twee bi­over­gis­ters met ver­gas­ser bou­wen op be­drij­ven­ter­rein Agri­port A7 bij Mid­den­meer. Voor de in­ves­te­ring van ruim vijf­tien mil­joen euro wordt de ge­meen­te Hol­lands Kroon deze maand ver­gun­ning ge­vraagd. Af­val van glas­tuin­ders en bloem­bol­len­be­drij­ven le­vert er bi­o­gas op. Af­ne­mer Ener­gie Com­bi­na­tie Wie­rin­ger­meer (ECW) zet het groe­ne gas om in elek­tri­ci­teit. Gro­te kwe­ke­rij­en van to­ma­ten en pa­pri­ka's op Agri­port A7 ge­brui­ken een deel van de stroom. De rest le­vert ECW aan het open­ba­re net.

Vidras uit De­ven­ter hoopt er van­af eind 2019 jaar­lijks 50.000 ton bi­o­mas­sa te ver­wer­ken, goed voor zo’n vier mil­joen kuub gas. Dat le­vert jaar­lijks vol­doen­de stroom op voor 4300 huis­hou­dens. Het be­drijf ver­wacht na en­ke­le ja­ren de ver­wer­kings­ca­pa­ci­teit te ver­dub­be­len. Het nog te bou­wen be­drijfs­com­plex aan de Oost­lan­der­weg zal daar­op zijn be­re­kend. Di­rec­teur Ro­bert Kielstra van ECW is blij met de eer­ste ver­gis­ters op Agri­port A7. „We pra­ten er al tien jaar over. Nu ziet het er ein­de­lijk goed uit. De tech­niek is zo­ver.”

Aan­voer

Me­dem­blik­ker Hans Mooi­man re­gelt met zijn be­drijf Bio Ener­gy Ma­na­ge­ment de aan­voer voor de in­stal­la­ties. Hij richt zich ook op bol­len­be­drij­ven in West-Fries­land. De eer­ste bi­over­gis­ters op be­drij­ven­ter­rein Agri­port A7 in de Wie­rin­ger­meer gaan ook maal­tij­den ver­wer­ken die over da­tum zijn. Met een win­kel­ke­ten is een con­tract ge­slo­ten voor jaar­lijks ze­ven­dui­zend ton.

,,Met een an­de­re su­per­markt wordt ge­spro­ken over le­ve­ring. Wij ho­pen ook op in­te­res­se van an­de­re ke­tens", zegt on­der­ne­mer Hans Mooi­man uit Me­dem­blik. Met zijn be­drijf Bio Ener­gy Ma­na­ge­ment is hij ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­voer van or­ga­nisch ma­te­ri­aal voor de twee ver­gis­tings­in­stal­la­ties die Vidras Tech­no­lo­gy uit De­ven­ter gaat bou­wen. Vidras wil eind vol­gend jaar op een per­ceel van zes hec­ta­re naast glas­tuin­der Kwe­ke­rij Wie­rin­ger­meer aan de Oost­lan­der­weg, na­bij de stort­plaats van af­val­ver­wer­kings­be­drijf HVC, be­gin­nen met het jaar­lijks om­zet­ten van 50.000 ton af­val naar bi­o­gas. 

De helft van dit af­val le­ve­ren de glas­tuin­bouw­be­drij­ven op Agri­port A7. De res­te­ren­de 25.000 ton af­val zal hoofd­za­ke­lijk be­staan uit de on­ver­koop­ba­re maal­tij­den en agra­ri­sche res­tan­ten van voor­al be­drij­ven uit de Kop van Noord-Hol­land en West-Fries­land, al­dus Hans Mooi­man. Hij richt zich voor­al op bloem­bol­len­kwe­kers en tul­pen­broei­e­rij­en.

Vidras com­bi­neert ver­gis­ters met een ver­gas­sings­in­stal­la­tie. Vol­gens Mooi­man is deze com­bi­na­tie nieuw voor Ne­der­land. Deze ver­gas­ser kan jaar­lijks acht­dui­zend ton be­drijfs­af­val ver­wer­ken. Dat be­staat on­der meer uit de ver­pak­king van de maal­tij­den die over da­tum zijn. Alle werk­zaam­he­den ge­beu­ren bin­nen. ,,De vracht­wa­gens wor­den ook in de hal ge­lost. Bui­ten wordt niets op­ge­sla­gen. Alle be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten blij­ven bin­nen de nor­men van geur­be­las­ting en ge­luids­pro­duc­tie", al­dus de Me­de­blik­ker. Als de bouw klaar is, draagt Vidras de ex­ploi­ta­tie over aan het Duit­se be­drijf Ar­chea New Ener­gy.

Noordhollands Dagblad, Ed Dekker, 1-2-2018

Plaats een reactie