9
Jan
Eerste jaarcontracten Groenstart getekend

GreenPort GroenStart

Deze week heb­ben twee jon­ge­ren een leer­werk­over­een­komst ge­te­kend bin­nen het pro­ject Gr­een­Port Groen­Start. Hier­mee heb­ben nu vier jon­ge­ren, die an­ders maar moei­lijk aan werk zou­den ko­men, een jaar­con­tract. 

Gr­een­Port GroenStart is een sa­men­wer­king van Gr­eenPort Noord-Hol­land Noord met Noor­der­hoe­ve, AB Vak­werk, He­ren­bos Per­so­neels­dienst, Clu­si­us Col­le­ge, Ho­ri­zon Col­le­ge en de 19 ge­meen­ten in de re­gio. De be­doe­ling is om de ko­men­de vier jaar 300 jon­ge­ren zon­der start­kwa­li­fi­ca­tie -dus zon­der di­plo­ma van een ver­volg­op­lei­ding- een op­lei­ding te la­ten vol­gen en uit­ein­de­lijk 240 van hen te be­ge­lei­den naar een vas­te baan. 

In­mid­dels volgt een aan­tal jon­ge­ren een groen­op­lei­ding op lo­ca­ties in Schoorl, Hoorn en Scha­gen. Vier van de Scha­gen­se leer­lin­gen heb­ben nu, na drie maan­den 'voor­scha­ke­len' bij de groen­dienst van het Noor­der­kwar­tier en na ge­ble­ken ge­schikt­heid, de juis­te mo­ti­va­tie en in­zet, een leer­werk­over­een­komst ge­kre­gen. 

Dit be­te­kent dat ze in dienst ko­men van He­ren­bos Per­so­neels­dienst, een sa­la­ris krij­gen en blij­ven wer­ken bij Noor­der­kwar­tier. Noor­der­kwar­tier be­ge­leidt de jon­ge­ren in het eer­ste jaar, zo­dat ze daar­na door He­ren­bos ge­plaatst kun­nen wor­den op de voor hen meest ge­schik­te werk­plek. 

Voor Gr­een­Port Groen­Start zijn de vier jaar­con­trac­ten de eer­ste tast­ba­re re­sul­ta­ten van het pro­ject.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.groenstart.nl

Bron: Noordhollandsdagblad

Plaats een reactie