Het reduceren van emissies naar het oppervlaktewater is een van de uitdagingen waar de bloembollensector voor staat. Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland hebben initiatief genomen om te onderzoeken hoe zij met een gesloten watersysteem voor het voedingswater van de tulpen kunnen voldoen aan de emissie eisen. Uiterlijk in 2027 moet de emissie terug gebracht zijn naar 0. Er mag dan uitsluitend schoon water geloosd worden op het oppervlaktewater en het riool. 

Kwaliteit van het water, effectiviteit van de filtersystemen en beheersing van de kosten hiervan worden beoordeeld.  De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de hele sector zodat andere tulpenbroeiers objectief inzicht hebben in de beste methoden en de kosten die hiervoor noodzakelijk zijn. Met financiële ondersteuning vanuit de Greenport NHN heeft Proeftuin Zwaagdijk de watersystemen in kaart gebracht en de eerste metingen verricht. Dit heeft al waardevolle informatie opgeleverd, maar leverde ook nieuwe vragen op. Op basis van de eerste metingen is daarom een vervolgproject gestart, dat met financiële ondersteuning vanuit AgriVizier en de Greenport NHN  wordt uitgevoerd. TNO Watertreatment en WUR Glastuinbouw  zijn eind juli gestart met de uitvoering van dit project. Hiertoe worden de deelnemende tulpenbroeiers bezocht, waarbij de watersystemen in de praktijk bekeken worden.

Het doel van de bedrijfsbezoeken is om meer informatie te verkrijgen over de toegepaste watersystemen  en de ervaringen met de verschillende gebruikte ontsmettingstechnieken en reinigingsmethoden te delen. De betrokken telers zijn zeer vooruitstrevend en hun praktijkervaringen vormen een waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Door het combineren van gericht onderzoek en de praktijkervaringen van de ondernemers kunnen WUR Glastuinbouw en TNO Watertreatment een onderbouwd advies geven over de installaties die nodig zijn om waterkringloopsluiting te realiseren. Dit biedt telers die nog moeten investeren in een recirculatiesysteem de handvatten om een weloverwogen investering te doen.

alternatieve tekst voor foto

 

Meer nieuws

Automatisch oogsten broccoli weer stapje dichterbij dankzij onderzoek studenten Inholland

Hoe zorg je dat een machine op het veld de broccolistronken met de juiste maat eruit pikt? Een...

Lectorale rede Feike van der Leij: De kracht van smaak

In zijn lectorale rede op 11 oktober deed Feike van der Leij uit de doeken hoe hij samen met...

Bean Me Up!

Met Bean me up! gaan studenten en bedrijfsleven op zoek naar toepassingen en productietechnieken...