Erfkwaliteit

De plaatsing van de gebouwen, de beplanting, de logistiek op het erf, de toegangswegen en de manier waarop de erven aan het landschap zijn verankerd springen in het oog. Ze vormen het visitekaartje en de etalage van wat zich op het erf afspeelt.

Het Team Erfkwaliteit wordt als proactief en creatief adviesteam ingezet om bij planontwikkeling in het veranderende agrarisch cultuurlandschap in de regio Noord-Holland Noord.

De erven zijn in hoge mate gezichtsbepalend in het landschap en daarom van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit. Doel is te komen tot inspirerende voorbeelden van erftransformaties (bijvoorbeeld bij gewijzigde bedrijfsvoering, schaalvergroting of herstructurering) door intensieve advisering en begeleiding van initiatiefnemers. De bevindingen worden ingezet voor de evaluatie en ontwikkeling van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.

Het Team Erfkwaliteit voorziet inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de ‘verbouw’ van erven en is gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls en het ‘ontzorgen’ van de initiatiefnemer.

Erfkwaliteit is een gezamenlijk project van de volgende partijen (Provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). Zij vormen de Initiatiefgroep die deze projecten begeleidt.

Dit project is inmiddels afgerond. De bevindingen zijn verwerkt in een rijk geïllustreerd magazine met beschrijvingen van tien casussen en intervieuws met deelnemers en andere betrokkenen. Hier onder vind je de download naar de eindrapportage.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Team Erfkwaliteit aan het werk

Team Erfkwaliteit rondt project af met rijk geïllustreerd magazine

Eerste exemplaar wordt uitgereikt op woensdag 20 april tijdens een live stream van NHNEXT.

Nieuwe deelnemer gezocht voor project Erfkwaliteit

Erven in de Kop aangepakt Het project Erfkwaliteit zoekt een nieuwe deelnemer. In het project...

Algemene toelichting

De projecten zijn gericht op de veranderingen op de agrarische erven, met impact op het landschap. Het gaat om veranderingen op erven:

  • die passen binnen huidige regelgeving en die veel impact hebben op het landschap en waar het goed is om een inhoudelijk advies op te formuleren,
  • waarvoor een verplichte nadere uitwerking moet worden gemaakt (bijvoorbeeld in de vorm van een erfinrichtingsplan)
  • waarvoor een vergunning noodzakelijk is
  • waar initiatiefnemers (eigenaren) zelf behoefte hebben aan advies

Advies

Het advies voor de ruimtelijke kwaliteit kan zowel betrekking hebben op de architectuur van de bebouwing, het plaatsen van de bouwvolumes op het erf, de logistiek op het erf en de wijze van koppeling aan de openbare weg, de erfbeplanting en evt. singels (‘de groene jas’) en/ of de wijze waarop het erf bijdraagt aan het beeld van lanen en vaarten. Het advies is locatie-specifiek en dient om een zo goed mogelijke landschappelijke inrichting en inpassing te bewerkstelligen.

De initiatiefnemer voor het plan om het erf aan te passen en Team Erfkwaliteit werken samen op basis van vrijwilligheid en het advies is onafhankelijk. Aan de adviezen zijn voor de duur van een project (één jaar) geen kosten verbonden voor de initiatiefnemer. Dit zorgt voor een zo laag mogelijke drempel voor het inwinnen van adviezen. De adviezen bevatten geen uitgewerkt ontwerp, maar benoemen principes en schetsen de kaders, op basis waarvan de initiatiefnemer en de door hem/haar ingeschakelde ontwerper tot een uitgewerkt plan kunnen komen.


Werkwijze Team Erfkwaliteit NHN

Het Team Erfkwaliteit bestaat uit een architect, een landschapsarchitect en een vertegenwoordiger van de gemeente waarin de case aan de orde is, die proces en inhoud aan elkaar koppelt. Het trio staat de initiatiefnemer van een plan voor een verandering / vergroting van een erf of de bebouwing erop op twee sleutelmomenten ter zijde: - aan het begin (bij de start van de procedure, het opstellen van het programma van eisen en de eventuele architectenkeuze) – en halverwege (bij het bespreken van het concept-plan).


Pilot

Op initiatief van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en als onderdeel van De Kop Werkt! / ‘Ruimte voor Vraag, Vraag naar Ruimte’ is in 2013 de dynamiek op de agrarische erven in de Kop onderzocht. Hierbij is in beeld gebracht wat de kansen zijn voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het agrarisch cultuurlandschap. De erven zijn gezichtsbepalend in het open landschap van de polders van de Kop. De plaatsing van de gebouwen, de beplanting, de logistiek op het erf, de toegangswegen en de manier waarop de erven aan het landschap zijn verankerd springen in het oog. Ze vormen het visitekaartje en de etalage van wat zich op het erf afspeelt.

In het verlengde hiervan is de Initiatiefgroep Erfkwaliteit opgericht, waarin de Provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, LTO Noord, GreenPort Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord met elkaar samenwerken. Zij gaven de afgelopen drie jaar gezamenlijk vorm en inhoud aan erfpilots door het instellen van een Team Erfkwaliteit. Dit team biedt hulp bij de plannen zoals die voor de erven in de Kop door ondernemers van erven worden ontwikkeld. De pilots wordt aangestuurd en begeleid door de genoemde Initiatiefgroep. Uitgangspunt voor de pilot erfkwaliteit is dat advies, maatwerk en ondersteuning bij de initiatiefnemer welkom zijn.

Meer informatie

Image

Daniël Banis

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Teamleider Mkb strategie & acquisitie