Samenwerken in GreenPort Noord-Holland Noord

We grow business

Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in GreenPort Noord Holland Noord. GreenPort NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarisch sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal. GreenPort NHN werkt vanuit de vraag van ondernemers en in verbinding met de partners uit de triple helix.

Onder één noemer, onder één vlag en vanuit één gezamenlijke visie. De GreenPort werkt verder aan de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame sector en de positionering van Noord-Holland Noord als ‘Verstuin van Noordwest Europa’. Samen werken we aan de agrarische sector van de toekomst!

Tekst

Triple Helix - Samenwerking essentieel

GreenPort NHN verbindt de verschillende agrarische activiteiten en projecten. GreenPort NHN vormt daarbij een schakel tussen ondernemers, overheden, onderwijs en de kennisinstituten. Die ‘gouden driehoek’ is bepalend voor de kracht van de agribusiness als vliegwiel van de economie in Noord-Holland Noord. 
 

Image

 

Tekst 2

Strategische visie - Aanpak opgave energietransitie

Vanuit de mondiale ontwikkelingen is de opgave om meer te doen met minder en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstof en in een toenemende behoefte aan voedsel. Tegen deze achtergrond behoort de agribusiness tot de meest kansrijke sectoren voor sterke economische en duurzame ontwikkeling in de komende jaren.

Image

 

Tekst 3

Topsector

Nederland heeft (nog steeds) een leidende positie in de wereld op het gebied van land- en tuinbouw. Om die te kunnen vasthouden moeten we sterk inzetten op kennis en innovatie. De rijksoverheid zet al enige jaren stevig in op het topsectorenbeleid. Als GreenPort Noord-Holland Noord sluiten we daar inhoudelijk op aan.


Image

Meerjarenplan

Het meerjarenplan schetst op welke wijze GreenPort Noord-Holland Noord in de jaren 2018-2020 samen met haar partners invulling geeft aan deze dossiers. GreenPort NHN zet hiermee in Noord-Holland Noord in op:
1. Versterken van de concurrentiepositie van de agrarische sector; nationaal en internationaal.
2. Versnellen van de innovatie in de agrarische sector.
3. Stimuleren van duurzamer ondernemen in agribusiness.
4.Versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
5. Optimaliseren van de aansluiting bij de mainports, versterken van de logistieke draaischijf.
6. Stimuleren van de circulaire economie en energietransitie.
7. Stimuleren van de bewustwording van gezond en veilig eten.

Download hier het Meerjarenplan.

Ruimtelijk-Economische Visie

Een ruimtelijk-ecomische visie op de GreenPort Noord-Holland Noord. De ontwikkeling van een duurzame en toekomstbestendige GreenPort Noord-Holland Noord. Met vijf hoofdopgaven:

1. Bieden van ruimte voor agrarische ontwikkeling.
2. Optimaliseren van de draaischijffunctie van de Greenport.
3. Bouwen aan een aantrekkelijk  agribusinesslandschap.
4. Realiseren van een energie-neutrale Greenport in 2050.
5. Creëren van een klimaatadaptieve Greenport met een duurzaam watersysteem.

 

Bekijk hier de RO Visie
 

Projecten

Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in Noord-Holland Noord te behouden en waar mogelijk te versterken ten opzichte van de steeds sterker wordende internationale concurrentie.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze projecten

 

 

Tekst

Ambitie Holland boven Amsterdam

In 2040 staat Holland boven Amsterdam nationaal en internationaal bekend om zijn innovatieve agri & foodsector. Onze bloembollen, zaden, pootgoed en groenten gaan de hele wereld over. Holland boven Amsterdam is dé broedplaats voor innovatieve landbouw. We denken daarbij bijvoorbeeld aan teelt op water en biologische teelt. Op het gebied van voedsel zijn Seed Valley en Agriport A7 stevige begrippen. De betekenis van de sector is in 2040 voor de regio zelfs nog toegenomen. Er is sprake van groeiende hoogwaardige werkgelegenheid.

28 augustus 2018
greenport

Tekst 2

Ambitie Kop van Noord-Holland

Seed Valley en BioValley zijn onderdeel van GreenPort Noord-Holland Noord en zijn beiden verder ontwikkeld als innovatieve en kennisintensieve bedrijfstakken die internationaal opereren. De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland hebben samengewerkt en het succes van Seed Valley en BioValley verder uitgebouwd. Hierbij is het voordeel benut dat in de regio de hele keten aanwezig is: zaadveredeling, verschillende soorten teelten en ook de groente-verwerkende bedrijven die toeleveren aan supermarkten.

28 augustus 2018
greenport
 

Tekst 3

Ontwikkelingsbedrijf: Werken aan groei

Gemeenten, provincie, bedrijfsleven en onderwijs werken nauw samen in de Greenport Noord-Holland Noord. Greenport NHN is één van de inhoudelijke opdrachtgevers van ONHN.  Voor het Ontwikkelingsbedrijf vertalen we deze vraag naar de volgende opdracht:  Het ontwikkelingsbedrijf geeft uitvoering aan de ambities van de GreenPort. We zetten daarbij in op de verbetering van het vestigingsklimaat en we stimuleren de innovatie in de sector.

28 augustus 2018
greenport

Samenwerken

Enthousiast en wilt u samenwerken met GreenPort NHN en andere ondernemers om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen? Neem contact met ons op via 088-123 77 77 of info@greenportnhn.nl.

Partners

WIlt u weten met wie wij al samenwerken? Kijk dan op www.greenportnhn.nl/partners

Wij zijn GreenPort Noord-Holland Noord. We grow business. 

Image