Kennis & Innovatie

Het stimuleren van kennis en innovatie bij bedrijven staat centraal in de strategie van GreenPort Noord-Holland Noord. GreenPort NHN wil excelleren op het gebied van innovatie in het samenspel van veredeling, vermeerdering en productie en door de draaischijf van handel en logistiek. GreenPort Noord-Holland Noord sluit nadrukkelijk aan bij de doelstellingen van het topsectorenbeleid en zetten we onder meer in op de verduurzaming van de sector, teeltinnovatie, big data, en het bieden van voldoende gekwalificeerd personeel. 

Innovatie staat nooit stil

GreenPort NHN zet in op het inrichten en onderhouden van de infrastructuur waarbinnen ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijs optimaal kunnen samenwerken aan innovatie, kennisontwikkeling en deling en de opleiding van (toekomstig) personeel voor de sector. Deze infrastructuur verbindt de innovatieve ondernemers in de regio met landelijke Topsectoren en Europese subsidiestromen. Daarnaast worden gerichte innovatieprojecten uitgevoerd die bijdragen aan de kennisopbouw in de regio. De focus ligt hierbij op: keten innovatie, innovatie van teeltsystemen, teelt de grond uit, verduurzaming bodem, vergroening gewasbescherming. Innovatie staat nooit stil.

Resultaten 2018-2020

  • Kennis, innovatie en internationalisering infrastructuur is ingericht en operationeel: ieder jaar nemen we twee focuslanden onder de loep; ondernemers bereiden we voor en we geven hen informatie over de kansen en mogelijkheden van internationaal ondernemen. 
  • Bijeenkomsten, Masterclasses op de thema’s Bodem en Water en Voeding en Gezondheid.
  • Uitvoer van de valorisatieprojecten uit het EVERGREEN-project.
  • Optimale aansluiting bij speerpunten topsectorenbeleid onder meer door uitvoering geven aan de Kennis & Innovatieagenda van de samenwerkende GreenPorts.