Huidige situatie

Noord-Holland Noord kent veel innovatieve ondernemers en daar is de regio trots op. Deze ondernemers zijn voorloper in de weg naar een toekomstbestendige agribusines. De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van nieuwe technieken, middelen en werkwijzen bij alle ondernemers. Innovaties moeten in de praktijk gebracht worden. De toegang tot kennis, middelen en netwerk die hiervoor nodig is, kan verbeterd worden. Ondernemers die willen vernieuwen lopen soms tegen de grenzen van de regelgeving aan.

Ambitie

Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties.

Gemeenschappelijke opgave

De opgave is een regionaal innovatieklimaat creëren, zodat iedereen kan innoveren om de agribusiness toekomstbestendig te maken. Hierbij is er aandacht voor zowel de koplopers die blijvend zorgen voor vernieuwing, als het peloton van ondernemers die ook tijdig de verandering(en) moet doorvoeren. Innovaties moeten op meerdere vlakken ontwikkeld, getest en in de praktijk gebracht worden. Toepassing van technische oplossingen zoals robotica, Artificial Intelligence, data en energietechniek dragen bij aan oplossingen om met minder mensen, middelen en energie goede producten te telen. Innovatie van onder meer teeltwijzen, gewasbescherming, water- en bodembeheer draagt bij aan het verbeteren van de milieu impact en klimaatbestendigheid van de sector. Innovatie van verdienmodellen en ketensamenwerking stelt de agribusiness ondernemer in staat om ook in de toekomst een gezonde boterham te verdienen. Het is van belang dat innovaties in de praktijk getest en geschaald worden. Hiervoor is het belangrijk dat ketenpartners en andere Greenport partners verbonden zijn rondom belangrijke onderwerpen.

 

Onderdeel van:

Projecten

waterstof in agri

Fieldlab Waterstof NHN

Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition realiseren met ondernemers en andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof NHN moet dé praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden ...

PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes 

In dit project werken deelnemers aan de ontwikkeling van een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder.

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. 
Digital Farming NHN

Digital Farming NHN

In Digital Farming NHN werkt Greenport NHN met partners aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen.
Teelt op water

EVERGREEN

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave.

Smart Farming Noord-Holland Noord

Smart Farming NHN (SF NHN) is een data- en kennisplatform. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.
Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen - foto 1

Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?

Zeewier in gezonde melkveehouderij (POP3)

Dit project wil een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier. Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen.

Weersbestendige Broccoli (POP3)

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Real Management in de Bollen (POP3)

Een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. 

Valorisatie van reststromen van groente en fruit (POP3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p....

Vitale Teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.
project de Groene Tulp

De Groene Tulp

De Groene Tulp: investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden.

Bio4safe

Vertify en stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.

Blauw Afval, Groene Waarde

In het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht.

Nieuws over dit project

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...

Zoetwaterboeren gaat nieuwe onderzoeksfase in

Met het nodige spit en graafwerk zijn de voorbereidingen gereed voor de volgende onderzoeksfase van...