Bij de fu­sie per 1 ja­nu­a­ri 2016 be­slo­ten Kes­gro en Agro Care tot de naam Agro Care. „Een in­ter­na­ti­o­naal goed aan­spre­ken­de naam. Niet meer ge­ba­seerd op ach­ter­na­men zo­als bij Kes­gro, van Van Kes­ter en Groot­schol­ten", ver­telt Paul Groot­schol­ten. Agro Care heeft de groot­ste ves­ti­ging met 117 hec­ta­re (in­clu­sief de hui­di­ge uit­brei­ding) aan het Wa­gen­pad in Wie­rin­ger­meer. Het hoofd­kan­toor staat in Maas­dijk in het West­land. Met ves­ti­gin­gen in het Zeeuw­se Ril­land en in Ma­rok­ko en Tu­ne­sië heeft Agro Care in to­taal 185 hec­ta­re on­der glas. Het be­drijf heeft een om­zet van rond de hon­derd mil­joen euro. Er wer­ken bij Agro Care in 600 á 700 men­sen in de pro­duc­tie en 70 á 80 men­sen in het ka­der en ma­na­ge­ment. De di­rec­tie be­staat uit ze­ven men­sen. Phi­lip van Ant­wer­pen, Ad van Kes­ter en Kees van Veen zijn al­ge­meen di­rec­teur, Bas Ei­lan­der, Paul Groot­schol­ten en Nic van Ros­ma­len zijn ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur, en Mar­co Zuid­geest is fi­nan­ci­eel di­rec­teur.

Kas­sen­rij

Op het Wa­gen­pad valt het com­plex van to­ma­ten­te­ler Agro Care di­rect op: een enorm lan­ge rij kas­sen met een reeks bij­ge­bou­wen en in­stal­la­ties, en maar liefst elf in­rit­ten. Er ko­men en gaan hon­der­den au­to's. Niet al­leen van kan­toor­per­so­neel, maar nog veel meer van de men­sen die in de pro­duc­tie zit­ten: de to­ma­ten­pluk­kers. Maar ook staan er gro­te vracht­wa­gen­com­bi­na­ties aan de dock­boards om de da­ge­lijk­se op­brengst weg te bren­gen. Naar de ver­pak­kers, naar de han­del.

Alle grond van Agro Care aan het Wa­gen­pad is bij­na vol­ge­bouwd met kas­sen; de laat­ste twin­tig hec­ta­re 'on­der glas' wor­den deze zo­mer op­ge­le­verd. „Dan zit­ten we hier he­le­maal vol en dat is erg ef­fi­ciënt” ver­telt Ei­lan­der, "Want grond waar niks op staat, le­vert ook niks op en kost dus al­leen maar geld.” Hij be­na­drukt dat voor­al de kost­prijs be­pa­lend is voor het ren­de­ment van het be­drijf. "Dank­zij de schaal­groot­te is de kost­prijs ver­laagd. Dat is lo­gisch. Maar het kan al­tijd be­ter, je bent daar­mee nooit klaar. Na­tuur­lijk, de prijs van to­ma­ten kan va­rië­ren. Dat weet je, dat is de markt. Maar de kost­prijs heb je zelf in de hand. Daar­van lig ik eer­der wak­ker dan van de to­ma­ten­prijs. Als de or­ga­ni­sa­tie goed is, dan zijn prijs­ver­schil­len in de to­ma­ten­markt al­tijd op te van­gen.”

Agro Care teelt een breed pak­ket aan to­ma­ten. Om er en­ke­le te noe­men: de snoep­to­maat­jes in de be­ken­de be­kers, cher­ry­to­maat­jes, de Pomo Dol­ce (een heel zoet pruim­to­maat­je), cock­tail­to­ma­ten, de trosto­ma­ten. „En ook gele to­ma­ten, die met brui­ne to­ma­ten in een mix­pak­ket­je naar de win­kels gaan" zegt Groot­schol­ten. "Door die enor­me va­rië­teit sprei­den we de ri­si­co's.”

In de kas­sen wordt voor de ge­zond­heid van de plan­ten zo wei­nig mo­ge­lijk ge­spo­ten. „We zijn geen bi­o­lo­gi­sche te­lers, maar we stre­ven voort­du­rend naar een bi­o­lo­gisch even­wicht. De beest­jes doen hier hun werk", zegt Bas Ei­lan­der over de sluip­wes­pen, die in de kas­sen voor de be­strij­ding van scha­de­lij­ke in­sec­ten wor­den in­ge­zet. "S­pui­ten doen we hoog­uit als cor­rec­tie, per plant. Maar de bi­o­lo­gi­sche be­na­de­ring staat steeds voor­op, die is ook no­dig.”

De plan­ten staan er 51 we­ken per jaar. Daar­na wordt de kas 'ver­schoond', ui­ter­aard ge­beurt dat per seg­ment, zo­dat de to­ma­ten­pro­duc­tie het hele jaar door kan gaan. Na het plan­ten duurt het ze­ven tot acht we­ken, voor­dat de eer­ste to­ma­ten weer kun­nen wor­den ge­plukt.

Kwa­li­teit

In de Ne­der­land­se su­per­mark­ten en groen­te­win­kels zijn de to­ma­ten van Agro Care ook het hele jaar te vin­den. "Maar Duits­land en En­ge­land zijn ver­re­weg onze groot­ste af­ne­mers", ver­telt Bas Ei­lan­der. „We le­ve­ren een kwa­li­teits­to­maat waar­voor ze daar de prijs be­ta­len.” Alle af­zet loopt via Har­vest Hou­se, een coöpe­ra­tie van meer­de­re to­ma­ten­te­lers, waar­in Agro Care part­ner is. Met hun ei­gen af­zet­or­ga­ni­sa­tie on­der­houdt Agro Care ver­vol­gens heel di­rect con­tact met de eind­af­ne­mer, met de su­per­mark­ten in heel Eu­ro­pa. Groot­schol­ten: „We ho­ren daar­door zelf wat onze klant vindt, wat we goed doen, wat be­ter kan.”

Want voort­du­rend is de to­ma­ten­we­reld op zoek naar nóg be­ter, nóg lek­ker­der, maar ook ster­ke­re ras­sen die lan­ger houd­baar zijn, re­sis­tent te­gen ziek­tes, ar­beids­vrien­de­lijk zijn waar het gaat om ze te pluk­ken. Agro Care is daar­voor on­der meer aan­deel­hou­der in het ver­e­de­lings­be­drijf Axia. "Maar we zoe­ken ook zelf op de markt naar an­de­re ras­sen", zegt Paul Groot­schol­ten.

Voor ver­war­ming van de kas­sen maakt Agro Care steeds meer ge­bruik van aard­warm­te. Mo­men­teel be­slaat dat twin­tig pro­cent van de be­no­dig­de warm­te. "Hier­door heb­ben we jaar­lijks zo’n 30.000 ton min­der CO2 uit­stoot", ver­telt Ei­lan­der.

Waar­om niet meer naar het bui­ten­land, waar je de warm­te voor niets krijgt? Ei­lan­der: "Ne­der­land, met ons kli­maat en licht, is het bes­te land voor jaar­rond be­trouw­ba­re to­ma­ten, juist in onze kas­sen­teelt. De war­me lan­den zijn een goe­de aan­vul­ling, maar soms wordt het zo enorm heet, dat je die kas­sen ’s zo­mers ge­woon­weg een aan­tal maan­den niet kan ge­brui­ken en bo­ven­dien heb je er al­tijd heel veel wa­ter no­dig. Hier in Ne­der­land ver­dampt het wa­ter te­gen het glas, koelt af, en dat van­gen we weer op in een goot­je, een prach­tig cir­cu­la­tie. Dat kan hier! Op deze ma­nier ge­brui­ken we in Ne­der­land tien keer min­der wa­ter per kg to­maat dan op de tra­di­ti­o­ne­le be­drij­ven in Zuid-Eu­ro­pa en Noord-Afri­ka.”
 

Bron: NoordHollandsdagblad, auteur Jan Mol, fotograaf Marc Moussault

Meer nieuws

H2 in Agri deal

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen...

Noord-Hollandse voedselondernemer, zien we jou binnenkort in het bedrijfsrestaurant van de provincie?

Veel voedsel komt van ver, maar dat hoeft helemaal niet. In de provincie Noord-Holland wordt...
Bean Me Up

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven is toegekend!...