In het project AgriVizier werkten onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers. De doelstelling was om innovatie in de agri-business in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen. Het project Agrivizier heeft gelopen van 2011 tot en met 2015. Bijgaand rapport doet verslag van de evaluatiebijeenkomst in het najaar van 2015. Deze bijeenkomst was onderdeel van de afronding van het programma en had ten doel om gezamenlijk te reflecteren op de acties en de resultaten van de afgelopen jaren en daaruit lessen te leren voor de toekomst.

Samenvatting:

De doelstelling van het project Agrivizier van Greenport Noord Holland Noord was om innovatie in de agri-business in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen. Daartoe werkten onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers. Het project Agrivizier heeft gelopen van 2011 tot en met 2015. Dit rapport doet verslag van de evaluatiebijeenkomst in het najaar van 2015. Deze bijeenkomst was onderdeel van de afronding van het programma en had ten doel om gezamenlijk te reflecteren op de acties en de resultaten van de afgelopen jaren en daaruit lessen te leren voor de toekomst.
De activiteiten die zijn uitgevoerd binnen Agrivizier laten een clustering zien in bepaalde sectoren en op bepaalde thema’s uit de Kennis en innovatieagenda laat een clustering zien. Dit reflecteert dat de interesse van de ondernemers vooral uit gaat naar kostprijsvermindering en het verbeteren van de afzet. In de sector Groenteverwerking en het thema Gezondheid & welzijn hebben geen project activiteiten plaats gevonden, hierover zijn wel verkennende gesprekken gevoerd.
De betrokkenheid van ondernemers was een cruciale factor binnen Agrivizier. Deze betrokkenheid varieert tussen de verschillende activiteiten van Agrivizier. Er is een verschil in het type activiteit. Bij innovatieclusters is de betrokkenheid intensiever dan bij overige activiteiten. Bij thema bijeenkomsten en verkenningen is de betrokkenheid wat minder actief. De ondernemers die betrokken zijn in de activiteiten in Agrivizier zijn over het algemeen ondernemers uit het netwerk van de samenwerkende partners. De uitdaging voor innovatieondersteuning is om brede bekendheid te geven aan de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en daarbij direct van af het begin de juiste verwachtingen te scheppen in de regio.
AgriVizier werkte aan het realiseren van innovatieve ideeën die passen bij de innovatiethema’s en kansen bieden voor ‘overmorgen’. Op een globale tijdsschaal NOW-NEW-NEXT waren de activiteiten van Agrivizier redelijk verspreid, maar lag de nadruk op de nabije toekomst (Now en New). Gaandeweg het programma is er onder invloed van de interesse van ondernemers een verschuiving opgetreden van Next naar New of Now. Het is de uitdaging in innovatieondersteuning het perspectief te schetsen van de grote uitdagingen van de toekomst en daarbinnen aansluiting te zoeken bij de uitdagingen waar de ondernemers op dat moment mee aan de slag willen. Het voeren van de regie op de grotere innovatierichtingen is een belangrijke taak in de innovatieondersteuning.

Agrivizier heeft de afgelopen vier jaar op verschillende manieren bijgedragen aan het innovatieklimaat in de regio. De evaluatiebijeenkomst resulteerde in een viertal aandachtspunten voor het verder versterken van het innovatieklimaat in de regio Noord Holland Noord:

  • Versterk de betrokkenheid van ondernemers. Dit kan door het combineren van enerzijds communicatie via het eigen netwerk van de partners met anderzijds een brede informatie campagne. Het streven zou moeten zijn dat de mogelijkheden van innovatieondersteuning breed bekend zijn en de verantwoordelijkheid vervolgens bij de ondernemers ligt om hier gebruik van te maken.
  • Houd de focus op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de regio en dan met name op het bevorderen van kennisbenutting in de praktijk. Een helder kennisloket kan bijdragen aan het versoepelen van de toegang tot kennisinstellingen en het versoepelen van de toegang tot kenniswerkers en kennisinstellingen.
  • Versterk de inspirerende regie op innovatie in de regio. De regiefunctie zou moeten bestaan uit het benoemen en onderhouden van de innovatieagenda van de regio. Het delen van deze visie om ondernemer te prikkelen en uit te dagen en het mogelijk te maken dat zij zich daarbij aan kunnen sluiten.
  • Faciliteer ondernemers in het mobiliseren van middelen. Dit kan enerzijds via middels ondersteuning bij de ontwikkeling en onderbouwing van een businesscases zodat financiering aangevraagd kan worden. Anderzijds kan dit door bestaande mogelijkheden van financiering beter inzichtelijk te maken en onder de aandacht te brengen van ondernemers.

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...