Energie

Glastuinbouwsector ondertekent convenant energiebesparing en verduurzaming

De CO2-uitstoot van de glastuinbouw gaat de komende jaren ster omlaag. Die belofte doet het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030, dat gisteren is ondertekend door de glastuinbouwsector met de ministeries van Landbouw, EZ en Klimaat en Financiën. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn.

De aanzet voor dit convenant is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019 en het huidige kabinet heeft daar een aanvulling op gedaan. Het convenant bevat het restemissiedoel voor 2030, dat is vastgesteld op 4,3 – 4,8 Mton CO2. Dit is een reductie van 0,5 – 1 Mton en daarmee ambitieuzer dan wat was afgesproken in het coalitieakkoord. Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies, infrastructuur, een gebiedsgerichte aanpak via de Greenports, het programma Kas als Energiebron voor R&D en demo- en kennisuitwisseling. Het convenant is een vervolg op eerdere meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde.

Stabiel beleid en stimulerende maatregelen

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund en kan de juiste balans worden bereikt tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers om de CO2-emissie van de sector omlaag te brengen.” Namens Greenports Nederland reageert Stefanie Miltenburg: “Een stabiel beleid en goede stimulerende maatregelen zijn nodig om ondernemers en regio’s in de transitie te helpen. Hier heeft de overheid wat te bewijzen.”

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...