De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de toepassing van luchtwassers in de varkenshouderij. Hierdoor zijn andere oplossingen voor het reduceren van emissies buiten beeld geraakt. Waarom pakken we het probleem niet bij de bron aan? De investeringskosten voor luchtwassers zijn hoog en ze verbruiken veel energie. Hoezo duurzaam? In dit AgriVizier project zijn we op zoek gegaan naar betaalbare concepten die de ammoniak- en andere emissies bij de bron aanpakken en waarbij dierwelzijn hoog in het vaandel staat. Het varkenstoilet lijkt de oplossing. 

In dit project heeft een startende ondernemer in samenwerking met Wageningen UR en met bouwpartners een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om aan de hand van een sleuvenvloer in varkensstallen in combinatie met een mestschuif en vloerbesproeiing emissies van ammoniak, fijn stof, zeer fijn stof en geur te reduceren. Tevens is onderzocht of het mogelijk is om het mestgedrag van varkens voldoende te sturen zodat zij mesten op de hiervoor genoemde sleuvenvloer, of de mest voldoende wordt gescheiden waardoor verdere mestverwerking gemakkelijker wordt en of dit alles leidt tot een aantoonbare verbetering van het dierenwelzijn en de diergezondheid in de varkenshouderij. 

Reducties van 50 tot 90%

Modelberekeningen uitgevoerd door dr.ir. A. Aarnink van Wageningen UR tonen een verregaande reductie van ammoniakemissie, fijn stof, geur en broeikasgassen aan. Aangetoond wordt dat de verwachte reductie van ammoniakemissie bij toepassing van een sleuvenvloer in combinatie met mestschuif en vloerbesproeiing 86% is. Reducties van fijnstof zijn naar verwachting 50%, zeer fijn stof 50%, geur 70% en methaan 90%. 

Deze reducties hebben een groot effect op de verbetering van het stalklimaat waardoor een gezonder leefmilieu voor de varkens ontstaat. Dit heeft direct effect op het welzijn en de gezondheid van de dieren en verzorger. De sleuvenvloer maakt het tevens mogelijk strooisel te gebruiken wat het dierenwelzijn ook ten goede komt. Van groot belang voor deze emissiereducties is het sturen van het mestgedrag van de varkens, zodat deze altijd willen mesten op de sleuvenvloer. Uit de expertsessies is naar voren gekomen dat zowel hokindeling als ventilatie hierin doorslaggevend zijn. Hier is in het stalontwerp dan ook rekening mee gehouden. 

Wat betreft mestscheiding toont dit haalbaarheidsonderzoek aan dat urine en feces volledig van elkaar worden gescheiden met de ontworpen sleuvenvloer. De feces heeft een droge stof percentage van ca. 20%, en is daarmee zeer geschikt voor vergisting op boerderijniveau. De economische haalbaarheid van dit innovatieve nieuwe stalsysteem is goed. In het rapport wordt onderbouwd dat de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal met sleuvenvloer iets goedkoper uit kan vallen in vergelijking tot  de investeringskosten van een traditionele stal met luchtwasser.

Nederland is in vergelijking met andere landen dichtbevolkt. Het dichtbevolkte karakter van ons land maakt duurzame productie en duurzame toekomstbestendige oplossingen tot een belangrijk aandachtspunt voor het gehele agro-cluster, en in het bijzonder voor de intensieve veehouderij.  Met de sleuvenvloer wordt een antwoord geboden op zowel ammoniak- geur- als stofemissies van de varkenshouderij. Door in de stal een ‘varkenstoilet’ te creëren worden emissies bij de bron aangepakt. Niet alleen de omgeving ervaart daardoor minder overlast, ook voor dier en verzorger is het prettiger werken in een stal met een schoon leefklimaat. 

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...