Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.

Samenvatting

Het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Boskoop (2009-2014) werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Stichting Greenport Regio Boskoop (initiatiefnemer), DLV Plant B.V. en Wageningen UR, Plant Science Group. Zij zijn de hoofduitvoerders. Het georganiseerd bedrijfsleven, het Hoogheemraadschap Rijnland, Wellantcollege, de Kamer van Koophandel, en de greenportgemeenten wren eveneens partners. Tezamen vormden zij het Greenport Regio Boskoop.
Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatief vermogen van het cluster, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand gebracht waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande (kennis- en ervarings)netwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, met impact op de specifieke behoeften van de ondernemers in de Greenport. De activiteiten in het project waren complementair aan die van Greenport Horti Campus. Dat initiatief richtte zich voor de komende periode (2013-2014) primair op de regio’s Westland-Oostland en de Bollenstreek.
De urgentie voor een extra impuls was groot en erkend binnen de Greenport. De toepassing van beschikbare kennis en het valoriseren ervan bleef achter bij wat mogelijk is, als gevolg van de economische ontwikkeling van de bedrijven. Een modern boomteeltbedrijf vergt hoogwaardig en visionair management en resultaatgerichte medewerkers. Een tekort aan dergelijke arbeidskrachten dreigde. De combinatie van beperkt innoverend vermogen, een latent tekort aan personeel en de andere vraagstukken waarvoor de Greenport staat (bereikbaarheid, agrologistiek, duurzaam waterbeheer en gezonde productie), maken dat het vasthouden van de internationale centrumpositie in de boomteelt en de valorisatie daarvan extra inspanning vergen.
Het project was een bottom-up, regionaal geborgd initiatief om de samenwerking van kennisinstellingen, en bedrijfsleven te faciliteren en effectief te maken. Borging van de aansluiting op landelijke top-down-initiatieven was hier onderdeel van.

Het volledige rapport kunt u downloaden via onderstaande link.

Bijlage

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...