Duurzame Bloemkool

Een onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland.

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland. In dit project wordt onderzocht wat de invloed is op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit (waaronder de voedingswaarde), uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

In Noord-Holland zijn twee proeflocaties (livinglabs) aangewezen waarvoor ontheffing is verleend voor het niet keren van bovengronds toegediende strorijke mest. De livinglabs worden ingericht bij bloemkooltelers Pn. Slagter (Andijk) en Fa. Reus (Hem). 

De Amsterdam Geen Campus voert het project uit samen met de Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Vollegrondsgroente.net. Onderzoek wordt in samenwerking gedaan met Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Ecolane. 

Nieuws over dit project

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

Project Duurzame Bloemkool in beeld

Amsterdam Green Campus, Niek Persoon en Roos van Maanen

Amsterdam Green Campus

‘Duurzame bloemkool.’ Daarover gaat een van de projecten van de Amsterdam Green Campus. De vraag is...

Wat is het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem.

In de periode 2020-2023 gaan we metingen doen aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen en bepalen wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

Van maart tot en met september zijn de nulmetingen gedaan, vanaf februari zoeken we 2 MBO-stagiares voor veldwerk en labwerk.

Meer informatie:
Amsterdam Green Campus
Lisa Bibbe (projectleider)
l.m.bibbe@uva.nl

Meer informatie