Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

Fysieke hotspot voor waterstofinnovatie

Een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Dat is wat Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition willen realiseren met het Fieldlab Waterstof in Agri. Agrarisch ondernemers doen hier in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en overheden praktijkervaring op met toepassingen en infrastructuur voor gebruik van waterstof. Agrarische bedrijven en organisaties die aansluiten, kunnen hier:

  • Experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en voertuigen, onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven en de keten, opgenomen kan worden, onderzoek doen naar wat de impact is van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving;
  • Plannen ontwikkelen en uitdragen hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord; 
  • Onderwijs ontwikkelen voor de technici en overig personeel die deze waterstoftoepassingen in de toekomst bedienen, ontwikkelen, onderhouden en beheren;
  • Onderzoeken hoe de aansluiting gevonden kan worden met de andere sectoren die de stap zetten richting waterstof;
  • Onderzoeken op welke wijze waterstof ingezet kan worden om netcongestie te verminderen en de afhankelijkheid van gas en diesel te verminderen. 

Daarnaast heeft het Fieldlab Waterstof in Agri als doel om verbindingen te leggen met externe stakeholders, zoals gemeenten, banken/verzekeraars, omgevingsdiensten en bedrijfsleven. Hierbij ligt de nadruk op 'samen leren' en kennisdeling, ook met andere ondernemers en projecten. 

Drie Fases

Het Fieldlab Waterstof in Agri is een belangrijk instrument voor het toekomstbestendig maken van de agribusiness. Door toepassing van waterstof in de bedrijfssituatie kan de sector sneller en beter voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord. Binnen het project onderscheiden we drie fases: 

  • Fase 1: Startfase. Realisatie en leren van basisvoorzieningen
  • Fase 2: Openstelling Fieldlab als test- en leeromgeving
  • Fase 3: Opschaling en eerste verbindingen tussen pilots

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...
Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Kickoff Fieldlab Waterstof in Agri

EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri officieel van start 

Het EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri is officieel van start. Greenport Noord-Holland Noord,...

Locaties van het Fieldlab Waterstof in Agri

Het Fieldlab Waterstof in Agri omvat bij de start vier praktijklocaties. De locaties hebben elk een eigen doel en opzet, maar kennen ook een duidelijke samenhang.

Locatie 1: Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Wieringerwerf

Testen en demonstreren H2 in agrarische werktuigen

Image

Loonbedrijf Sturm-Jacobs wordt ingericht als lokale hub voor het tanken en gebruiken van waterstof voor agrarische werk- en voertuigen. Op deze locatie ontwikkelen, testen en demonstreren we de volledige waterstof infrastructuur. Fabrikanten van waterstof aangedreven agrarische werktuigen en voertuigen kunnen op locatie de apparatuur testen. Ook gaan we op deze locatie aan de slag met de ontwikkeling en innovatie van de waterstofinfrastructuur binnen het agrarische bedrijf. De hiervoor benodigde waterstof komt van de nabijgelegen waterstofwindturbine van Hygro. 

In eerste instantie zal afzet van waterstof van de Hygro-turbine zich beperken tot agrarische afnemers in de Wieringermeer, al komt met de ontwikkeling van een goed beleveringssysteem ook afzet in beeld aan agrarische afnemers die verder weg zijn gevestigd. Alle investeringen op deze locatie zijn bedoeld om kennis en ervaring op te doen met de toepassing van waterstof in een functionerend agrarisch bedrijf. 

Locatie 2: Rainbow Colors, Andijk

Opwek en toepassing van waterstof in zelfvoorzienend bedrijf

Image

Rainbow Colors in Andijk is een grote tulpenbroeier die inmiddels van het gas af is. Het bedrijf heeft een groot aantal zonnepanelen op de bedrijfspanden geïnstalleerd waarmee het meer energie produceert dan nodig voor eigen gebruik. Vanwege netcongestie is teruglevering van energie op het elektriciteitsnet problematisch. Hierop is het plan ontwikkeld om niet-gebruikte zonne-energie om te zetten naar (groene) waterstof. Door ook de restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse in te zetten voor verwarming, verwacht Rainbow Colors geheel zelfvoorzienend te kunnen worden in de energiehuishouding.

Locatie 3: Vertify, Zwaagdijk-Oost

Toepassing van waterstof in de verwarming van kassen

Fieldlab waterstof locatie Vertify

Vertify is een agrarisch onderzoekscentrum op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Vertify zal een warmtelab realiseren in een van haar proefkassen. Het betreft de installatie van een waterstof aangedreven warmtesysteem. In dit lab wordt onderzoek uitgevoerd naar waterstof aangedreven warmtesystemen in de kas en de effecten daarvan op de energiehuishouding en teeltkwaliteit in de glastuinbouw. Samen met de betrokken partners en met geïnteresseerde glastuinbouwbedrijven zullen tijdens de projectperiode de eerste onderzoeken, experimenten en proeven plaatsvinden 

Locatie 4: Living Lab Elektrolyse Hogeschool Inholland, Alkmaar

Ontwikkeling elektrolyse-installaties op het boerenbedrijf

Op Hogeschool Inholland in Alkmaar stelt het Living Lab Elektrolyse voor de productie van groene waterstof open voor de fieldlab-activiteiten in de agrisector. Het lab wordt in het project doorontwikkeld voor experimenten en ontwikkelingen voor elektrolyse-installaties op het boerenbedrijf voor de eigen productie van waterstof.

Samenhang locaties

Zoals hierboven al opgemerkt is er een duidelijke samenhang tussen de locaties. In de praktijk wil dit zeggen dat kennis die we opdoen op de ene locatie, wordt overgedragen aan de andere. Op deze manier willen we binnen de projectperiode zoveel mogelijk voortgang boeken. Hieronder een schematische weergave van de partners in het project Fieldlab Waterstof in Agri en de rollen die zij daarbij in samenhang met elkaar vervullen.


Financiering

Dit project kan worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Rabobank en New Energy Coalition,en wordt medegefinancierd door Kansen voor West (EFRO) en de Europese Unie.

Meer informatie

Image
Wouter Veefkind

Wouter Veefkind

LTO Noord
Programmamanager Energie | Klimaat en Energie