Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop

De transitie naar kringlooplandbouw gebeurt pas als haar verdienvermogen voldoende concurreert met het oude systeem. Daarom is het belangrijk om het verdienvermogen van de businessmodellen van kringlooplandbouw te versterken. Zo krijgen ze meer concurrentiekracht, worden ze aantrekkelijker voor de rest van de sector en versnellen ze de transitie.
Contactpersoon
Dr P.J. Beers

HAS Holland

Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

Duurzame ondernemers concurreren nog onvoldoende met gangbare: meerwaarde resulteert niet per se in meerprijs. Daardoor biedt kringlooplandbouw voor veel boeren en tuinders onvoldoende perspectief. In dit project zoeken we kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en berekenen we de impact daarvan op het verdienvermogen.

Hoe concurrerend zijn de businessmodellen van de kringloopland- en tuinbouw? Hoezeer kunnen agrariërs in kringlooplandbouw hun verdienvermogen vergroten? En wat betekent dat voor de transitie naar kringlooplandbouw? Het project levert direct handelingsperspectief aan duurzame boeren en tuinders. Ook levert het inzicht aan zakelijke dienstverleners, overheden, organisaties, over hoe zij kringlooplandbouw verder kunnen versterken. Zo versnellen we de transitie naar kringlooplandbouw.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Doel en consortium

In dit project willen we direct handelingsperspectief bieden aan duurzame boeren en tuinders. Daarnaast bieden we inzicht aan zakelijk dienstverleners, overheden en organisaties, over hoe zij kringlooplandbouw verder kunnen versterken. Zo versnellen we de transitie naar kringlooplandbouw.

Ten eerste kijken we op het agrarisch bedrijf naar wat boeren en tuinders zelf kunnen doen om hun businessmodel te versterken. Ten tweede kijken we vanuit het perspectief van de keten, en dan met name de rol van de zakelijke dienstverlening: hoe kan zij de organisatiemodellen van de kringlooplandbouw versterken? Hoe neemt zij haar rol in het omgaan met de risico’s en financieringsvraagstukken van kringlooplandbouw? En ten derde kijken we vanuit een gebiedsbenadering. Hoe kunnen boeren, tuinders en hun gebiedspartners (overheden, LTO’s, milieuorganisaties) bijdragen aan het oplossen van gebiedsvraagstukken en zorgen dat daar ook een beloning tegenover staat?

Het project Kennis voor verdienvermogen is een samenwerkingsverband tussen zes (groene) hogescholen en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, Mkb-ondernemingen en publieke partijen. Het is medegefinancierd door regieorgaan SIA (NWO) en het ministerie van LNV.

Lees meer over dit project bij HAS Green Academy

bollengrond