Bollen, Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt

Aaltjes vormen een van de grootste knelpunten in de teelt van bloembollen. Er is behoefte aan een goed gemeenschappelijk bodembeheer. Dit project ontwikkelt daarom een aaltjesbeheersingsstrategie voor percelen in eigen beheer en voor huurpercelen.
Contactpersoon
Annelein

Wageningen Plant Research

Onderzoeker Microbiele Ecologie

In dit project wordt onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid en beheersing van stengelaaltjes door middel van inundatie. Doel is te komen tot een strategie voor integraal bodembeheer, waarbij ook kennis wordt toegepast uit andere onderzoeken in de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer).

Binnen de PPS Bollen, Bodem & Aaltjes werken we aan een succesvolle strategie voor integraal bodembeheer.

Verwacht resultaat

WUR ontwikkelt een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren. Door  data te delen kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse.

Bij de ontwikkeling werkt WUR samen met pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR),  adviseurs en onderwijs. De vergaarde kennis moet integraal bodembeheer binnen bereik brengen van bollentelers, zowel huurpercelen als eigen percelen. De nieuwe methodiek zullen we delen via onder meer workshops en (te ontwikkelen) lesmodules.

Gefinancierd door:

Uitvoeringspartners

Fase 1: Kick-off onderzoek

Kick-off PPS-project Bollen, Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt, vond plaats in mei 2022.

Voor duurzaam bodembeheer is het essentieel om de gebruiksgeschiedenis van een perceel  te kennen. Door de bestaande samenwerking tussen huurders en verhuurders in kaart te brengen, willen we komen tot een lijst met aanbevelingen voor huurders en verhuurders bij het maken van afspraken over duurzaam bodembeheer. Ook onderzoeken we of het bodemkwaliteitsplan (BKP) kan worden uitgebreid voor integraal bodembeheer in de bollensector.

Het plan geeft advies voor het beheer van percelen, met oog voor biologische, chemische en fysische bodemeigenschappen. Zes pilotbedrijven zijn geselecteerd voor de uitwerking.

Vertrekpunt is Best4Soil, een open toegang-database die is ontwikkeld om telers te helpen met het maken van vruchtwisselingschema’s voor preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten bij de vijf belangrijke bolgewassen. Gedurende het project is het de bedoeling dat we de database uitbreiden met andere bolgewassen en combinaties van gewassen.

Project bodemaaltjes Kick-off

Fase 2: Voortgang onderzoek

Voor de verwerving van nieuwe kennis  over bodemaaltjes zijn de eerste stappen gezet. In het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: onderzoek naar de waardplantstatus van bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling; een veld- en potproef met de inzet van inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond; en veldproeven voor het testen van strategieën die schade door trichodoriden zoveel mogelijk moeten beperken.

Met Aeres Hogeschool hebben we (via de SIA Regeneratieve open teeltsystemen) een training georganiseerd voor erfbetreders. Deelnemers gaven aan dat de kennis van pas komt bij het advieswerk. (Zie nieuwsbericht.) In ontwikkeling is een module voor de Bollenacademie. In 2024 staan workshops in de planning en delen we kennis op diverse evenementen.

Bodembeheer project Bollen, Bodem en Aaltjes