Trots staan ze daar, de schor­ten voor, de koks­muts op. Ni­ki­ta Fe­rin­ga en Mo­ni­que Har­ten­dorp zijn uit­ste­ken­de am­bas­sa­deurs voor de ge­zon­de én duur­za­me school­kan­ti­ne die het Clu­si­us Col­le­ge in Groote­broek nu heeft. ,,Wij eten thuis ook bi­o­lo­gisch.’’

Jaap Bond was de eer­ste die een ge­zon­de en duur­za­me lunch kreeg voor­ge­scho­teld. Daar­voor reis­de hij graag af naar Groote­broek, want de ge­de­pu­teer­de hoopt dat, nu het Clu­si­us als eer­ste school in Ne­der­land deze stap ge­zet heeft door uit­slui­tend met pro­duc­ten uit de streek te wer­ken, meer scho­len vol­gen. ,,Kijk al­leen al naar wat het scheelt in CO2-it­stoot door min­der trans­por­ten.’’

Gis­te­ren was de af­trap van het pro­ject Duur­zaam Door: een ge­zon­de en duur­za­me school­kan­ti­ne, sa­men met At­lan­tis Han­dels­huis en Gr­eenPort Noor­dHol­landNoord, dat er ook veel aan ge­le­gen is dat scho­len en or­ga­ni­sa­ties af­zet vor­men voor de pro­duc­ten van hun tuin­ders. Steeds meer scho­len sti­mu­le­ren ge­zond eten, maar niet zo con­se­quent en duur­zaam als op het Clu­si­us in Groote­broek, legt di­rec­teur Piet Du­dink uit.

In de school­kan­ti­ne wordt uit­slui­tend ge­werkt met ge­zon­de pro­duc­ten uit de re­gio. At­lan­tis heeft con­tac­ten ge­legd in heel Noord-Hol­land. De school krijgt kom­kom­mers van Piet Hoog­land, bio-yog­hurt van zorg­boer­de­rij de Dijk­gast­hoe­ve, ap­pels en pe­ren van boer Jonk en to­ma­ten van kwe­ke­rij Os­dorp. Spul­len die ove­ri­gens van­af 13 sep­tem­ber ook naar het Clu­si­us Col­le­ge in Alk­maar gaan, want die school is de twee­de in rij die de over­stap maakt.

Al­les ge­beurt met en door de leer­lin­gen, al­dus Du­dink. ,,In de twee­de klas doen we Tour de Boer, en be­zoe­ken we tuin­ders in de buurt.’’ De der­de klas staat zelf in de kan­ti­ne. In ver­schil­len­de vak­ken keert het pro­ject te­rug. De leer­lin­gen ge­brui­ken ook oogst uit de ei­gen kas. ,,Ver­ser kan niet.’’ Maar dat is niet ge­noeg, dus wor­den spul­len aan­ge­vuld van­uit de om­ge­ving. Te­ge­lij­ker­tijd wor­den de leer­lin­gen be­wust ge­maakt van het be­lang van ge­zond eten, maar ook waar het van­daan komt. ,,En we la­ten zien wat in de re­gio groeit. We heb­ben het hier al­le­maal.’’ 

,,Ge­zond kan ook lek­ker zijn'' , be­sef­fen ook Mo­ni­que en Ni­ki­ta. Zelf zijn ze al lan­ger met ge­zon­de voe­ding be­zig. Maar ook hun me­de­leer­lin­gen mer­ken dat. Dus wa­ter op oog­hoog­te, in plaats van sap in de kan­ti­ne. En on­ge­zon­de snacks als chips en cho­co­la zijn op het Clu­si­us in Groote­broek niet meer wel­kom.

Bron: Tanja Koopen, Noordhollands Dagblad 9 september 2016 

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...