„De fu­sie is af­ge­rond, alle neu­zen staan de­zelf­de kant op, we kun­nen ons nu vol­op rich­ten op de toe­komst" zegt Paul Groot­schol­ten van Agro Care aan het Wa­gen­pad in de Wie­rin­ger­meer. "Daar­mee ben je ei­gen­lijk nooit klaar, we zijn voort­du­rend be­zig om de or­ga­ni­sa­tie ver­der te op­ti­ma­li­se­ren", on­der­streept col­le­ga-di­rec­teur Bas Ei­lan­der.

Op 1 ja­nu­a­ri 2016 fu­seer­den Agro Care en Kes­gro tot één be­drijf en wer­den daar­mee ver­re­weg de groot­ste to­ma­ten­te­ler on­der glas in Ne­der­land, in Eu­ro­pa, en bij­na ter we­reld. „Ik ge­loof dat er in Ame­ri­ka een be­drijf staat dat wat gro­ter is” zegt Groot­schol­ten. Maar voor de twee di­rec­tie­le­den is dat niet zo be­lang­rijk. „Het gaat erom dat je be­drijf er goed voor staat, goed ge­or­ga­ni­seerd is en een kwa­li­teits­pro­duct af­le­vert. Dat is ons be­lang­rijk­ste werk", vindt Ei­lan­der. „De or­ga­ni­sa­tie staat als een huis, maar je zoekt al­tijd naar we­gen om het nog be­ter te doen.”

Kas­sen­rij

Op het Wa­gen­pad valt het com­plex van to­ma­ten­te­ler Agro Care di­rect op: een enorm lan­ge rij kas­sen met een reeks bij­ge­bou­wen en in­stal­la­ties, en maar liefst elf in­rit­ten. Er ko­men en gaan hon­der­den au­to's. Niet al­leen van kan­toor­per­so­neel, maar nog veel meer van de men­sen die in de pro­duc­tie zit­ten: de to­ma­ten­pluk­kers. Maar ook staan er gro­te vracht­wa­gen­com­bi­na­ties aan de dock­boards om de da­ge­lijk­se op­brengst weg te bren­gen. Naar de ver­pak­kers, naar de han­del.

Alle grond van Agro Care aan het Wa­gen­pad is bij­na vol­ge­bouwd met kas­sen; de laat­ste twin­tig hec­ta­re 'on­der glas' wor­den deze zo­mer op­ge­le­verd. „Dan zit­ten we hier he­le­maal vol en dat is erg ef­fi­ciënt” ver­telt Ei­lan­der, "Want grond waar niks op staat, le­vert ook niks op en kost dus al­leen maar geld.” Hij be­na­drukt dat voor­al de kost­prijs be­pa­lend is voor het ren­de­ment van het be­drijf. "Dank­zij de schaal­groot­te is de kost­prijs ver­laagd. Dat is lo­gisch. Maar het kan al­tijd be­ter, je bent daar­mee nooit klaar. Na­tuur­lijk, de prijs van to­ma­ten kan va­rië­ren. Dat weet je, dat is de markt. Maar de kost­prijs heb je zelf in de hand. Daar­van lig ik eer­der wak­ker dan van de to­ma­ten­prijs. Als de or­ga­ni­sa­tie goed is, dan zijn prijs­ver­schil­len in de to­ma­ten­markt al­tijd op te van­gen.”

Agro Care teelt een breed pak­ket aan to­ma­ten. Om er en­ke­le te noe­men: de snoep­to­maat­jes in de be­ken­de be­kers, cher­ry­to­maat­jes, de Pomo Dol­ce (een heel zoet pruim­to­maat­je), cock­tail­to­ma­ten, de trosto­ma­ten. „En ook gele to­ma­ten, die met brui­ne to­ma­ten in een mix­pak­ket­je naar de win­kels gaan" zegt Groot­schol­ten. "Door die enor­me va­rië­teit sprei­den we de ri­si­co's.”

In de kas­sen wordt voor de ge­zond­heid van de plan­ten zo wei­nig mo­ge­lijk ge­spo­ten. „We zijn geen bi­o­lo­gi­sche te­lers, maar we stre­ven voort­du­rend naar een bi­o­lo­gisch even­wicht. De beest­jes doen hier hun werk", zegt Bas Ei­lan­der over de sluip­wes­pen, die in de kas­sen voor de be­strij­ding van scha­de­lij­ke in­sec­ten wor­den in­ge­zet. "S­pui­ten doen we hoog­uit als cor­rec­tie, per plant. Maar de bi­o­lo­gi­sche be­na­de­ring staat steeds voor­op, die is ook no­dig.”

De plan­ten staan er 51 we­ken per jaar. Daar­na wordt de kas 'ver­schoond', ui­ter­aard ge­beurt dat per seg­ment, zo­dat de to­ma­ten­pro­duc­tie het hele jaar door kan gaan. Na het plan­ten duurt het ze­ven tot acht we­ken, voor­dat de eer­ste to­ma­ten weer kun­nen wor­den ge­plukt.

Kwa­li­teit

In de Ne­der­land­se su­per­mark­ten en groen­te­win­kels zijn de to­ma­ten van Agro Care ook het hele jaar te vin­den. "Maar Duits­land en En­ge­land zijn ver­re­weg onze groot­ste af­ne­mers", ver­telt Bas Ei­lan­der. „We le­ve­ren een kwa­li­teits­to­maat waar­voor ze daar de prijs be­ta­len.” Alle af­zet loopt via Har­vest Hou­se, een coöpe­ra­tie van meer­de­re to­ma­ten­te­lers, waar­in Agro Care part­ner is. Met hun ei­gen af­zet­or­ga­ni­sa­tie on­der­houdt Agro Care ver­vol­gens heel di­rect con­tact met de eind­af­ne­mer, met de su­per­mark­ten in heel Eu­ro­pa. Groot­schol­ten: „We ho­ren daar­door zelf wat onze klant vindt, wat we goed doen, wat be­ter kan.”

Want voort­du­rend is de to­ma­ten­we­reld op zoek naar nóg be­ter, nóg lek­ker­der, maar ook ster­ke­re ras­sen die lan­ger houd­baar zijn, re­sis­tent te­gen ziek­tes, ar­beids­vrien­de­lijk zijn waar het gaat om ze te pluk­ken. Agro Care is daar­voor on­der meer aan­deel­hou­der in het ver­e­de­lings­be­drijf Axia. 

"Maar we zoe­ken ook zelf op de markt naar an­de­re ras­sen", zegt Paul Groot­schol­ten.

Voor ver­war­ming van de kas­sen maakt Agro Care steeds meer ge­bruik van aard­warm­te. Mo­men­teel be­slaat dat twin­tig pro­cent van de be­no­dig­de warm­te. "Hier­door heb­ben we jaar­lijks zo’n 30.000 ton min­der CO2 uit­stoot", ver­telt Ei­lan­der.

Waar­om niet meer naar het bui­ten­land, waar je de warm­te voor niets krijgt? Ei­lan­der: "Ne­der­land, met ons kli­maat en licht, is het bes­te land voor jaar­rond be­trouw­ba­re to­ma­ten, juist in onze kas­sen­teelt. De war­me lan­den zijn een goe­de aan­vul­ling, maar soms wordt het zo enorm heet, dat je die kas­sen ’s zo­mers ge­woon­weg een aan­tal maan­den niet kan ge­brui­ken en bo­ven­dien heb je er al­tijd heel veel wa­ter no­dig. Hier in Ne­der­land ver­dampt het wa­ter te­gen het glas, koelt af, en dat van­gen we weer op in een goot­je, een prach­tig cir­cu­la­tie. Dat kan hier! Op deze ma­nier ge­brui­ken we in Ne­der­land tien keer min­der wa­ter per kg to­maat dan op de tra­di­ti­o­ne­le be­drij­ven in Zuid-Eu­ro­pa en Noord-Afri­ka.”

Bron: NHD

Verslaggever: Jan Mol 

Foto: Marc Moussault 

 

Meer nieuws

H2 in Agri deal

Samenwerken aan waterstof in agribusiness

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen...

Noord-Hollandse voedselondernemer, zien we jou binnenkort in het bedrijfsrestaurant van de provincie?

Veel voedsel komt van ver, maar dat hoeft helemaal niet. In de provincie Noord-Holland wordt...
Bean Me Up

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ toegekend

REACT-EU projectvoorstel ‘Bean me up!’ van Amsterdam Green Campus met FICA-bedrijven is toegekend!...