Nationale Bijenstrategie ondertekend

23 januari 2018

Op maandag 22 januari is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Deze strategie is door 43 partners opgesteld en al deze partijen gaan dit plan samen uitvoeren. Het aantal deelnemende partners blijft nog groeien 

Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland en zij hebben een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedselgewassen. Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij. Deze nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd.

Met de nieuwe strategie willen de partners tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod. In de vele initiatieven waaraan wordt gewerkt en in deze strategie zijn drie kernthema’s vastgesteld, namelijk:

  • het bevorderen van de biodiversiteit,
  • het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en
  • het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Om tot aantoonbare resultaten te komen zijn in de strategie meetbare doelstellingen opgenomen met 2023 en 2030 als ijkjaren. Jaarlijks zullen alle partijen de voortgang van hun initiatieven met elkaar bespreken, zodat doelen ook werkelijk worden behaald. Er bestaan al ruim 70 initiatieven die de ondertekenaars van deze strategie op zich nemen en die zij de komende jaren gaan uitvoeren om het doel van de strategie te behalen. Deze initiatieven vormen de basis voor de strategie maakt er een alomvattend programma van.

GreenPort Noord-Holland Noord draagt samen met haar partners met meerder projecten bij aan de doelstellingen van de Bijenstrategie, waaronder: 

Vitale Teelt Bloembollen
Inzet op natuurinclusieve productie bij de teelt van bloembollen met een betere leefomgeving voor bestuivers, vlinders en vogels.
Partners in dit project zijn: KAVB, Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord,

Biodiverse groenbemesting in de akkerbouw
Doel: Om wetenschappelijk onderbouwde praktijkkennis te ontwikkelen over het gebruik van biodiverse groenbemesters. Effect op bodem, plaagbestrijding, aantrekken en behuizing bestuivers en andere nuttige insecten. Met als uiteindelijk doel minder gebruik (chemische) middelen.
Partners in dit project zijn:  GreenPort NHN, Veldleeuwerik telers,  Proeftuin Zwaagdijk, NLG, UvA en wordt mede mogelijk gemaakt door het EFRO- EVERGREEN project.

Zie voor meer informatie de publicatie Nationale Bijenstrategie Bed and Breakfast for Bees op de website van de Rijksoverheid.
Klik hier voor een korte reportage van de NOS. 
Klik hier voor het artikel artikel stadslandbouw Hoorn over bijenlint .