Er zijn zo veel jon­ge­ren die vast­ge­lo­pen zijn in hun op­lei­ding, door een moei­lij­ke thuis­si­tu­a­tie, door ge­drags­pro­ble­men of een laag IQ. Jon­ge­ren die het best kun­nen en een nieu­we kans ver­die­nen.” Die krij­gen ze in de agra­ri­sche sec­tor dank­zij Groen­start van Gr­een­port NH, ver­telt pro­ject­lei­der Ry­an­ne Sandstra. Een unie­ke sa­men­wer­king van on­der meer een zorg­boer­de­rij, scho­len en ge­meen­ten. 

Het plan voor het op­lei­dingstra­ject ont­stond door­dat er ener­zijds een groep men­sen is die vast­ge­lo­pen is in het re­gu­lie­re on­der­wijs en er an­der­zijds veel vraag is naar ho­ve­niers en me­de­wer­kers in de agra­ri­sche sec­tor. „Het per­so­neels­be­stand in die sec­to­ren ver­grijst", licht Sandstra toe. "Bo­ven­dien wor­den we al­le­maal ou­der en is er dus meer vraag naar on­der­houd van tui­nen.”

Nauw be­trok­ken bij het pro­ject is zorg­boer­de­rij De Noor­der­hoe­ve in Schoorl. „De ei­ge­naar, Han­nel­o­re Speel­man, is do­cent ge­weest en heeft nog steeds wat met on­der­wijs", ver­telt Sandstra. „Ze was een van de eer­ste zorg­boe­ren en heeft an­de­re zorg­boe­ren op­ge­leid. Van­uit de zorg­boer­de­rij wor­den de leer­lin­gen van Groen­start de eer­ste pe­ri­o­de be­ge­leid. Dan gaat er om hun ta­len­ten en hun aan­dachts­pun­ten te ont­dek­ken, maar voor­al hun ver­trou­wen te her­stel­len. Ze moe­ten er weer op gaan ver­trou­wen dat ze toch iets kun­nen le­ren. In een ge­wo­ne school­set­ting zou­den ze heel snel weer te­gen de­zelf­de pro­ble­men aan lo­pen. Zelf­ver­trou­wen is heel be­lang­rijk, net als het op­bou­wen van rit­me. Als die ba­sis goed is, be­gint de ech­te op­lei­ding.”

De op­lei­ding wordt aan­ge­bo­den door het Clu­si­us Col­le­ge en ROC Ho­ri­zon. „Ze wer­ken daar­in nauw sa­men met het be­drijfs­le­ven", al­dus Sandstra. Bij het pro­ject is on­der meer ook AB Vak­werk be­trok­ken, een agra­risch de­ta­che­rings- en uit­zend­bu­reau met hon­der­den klan­ten in Noord-Hol­land. Het is een prak­tijk­op­lei­ding van in to­taal drie jaar, waar­in le­ren en wer­ken wor­den ge­com­bi­neerd. 

Het op­lei­dingstra­ject gaat on­der de vlag van Gr­een­port NH in sep­tem­ber van start op drie prak­tijklo­ca­ties: Schoorl, Hoorn en Scha­gen. De eer­ste 22 leer­lin­gen heb­ben zich in­mid­dels al ge­meld en de ver­wach­ting is dat dit er nog flink meer wor­den. Sandstra: "Voor­al na de zo­mer, want de er­va­ring is dat dan de mees­ten leer­lin­gen uit­val­len. Maar het kan ook voor men­sen die al lan­ger thuis zit­ten een nieu­we start zijn.” Bo­ven­dien wer­ken alle acht­tien ge­meen­ten in Noord-Hol­land Noord mee, van­uit de stel­ling dat ie­der­een kans moet heb­ben op werk. „Zij be­na­de­ren cliën­ten in hun be­stand, waar­van ze den­ken dat die in de agra­ri­sche sec­tor de slag zou­den wil­len en kun­nen", al­dus Sandstra.

Door: Marjolein Eijkman, Noordhollands Dagblad , 4 juli 2017

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...