Bodem

Project weersbestendige broccoli gaat van start

De kick-off van het POP3 project “weersbestendige broccoli” van GreenPort Noord-Holland Noord vond plaats op dinsdag 22 juni. Tijdens deze bijeenkomst kwamen broccolitelers bijeen om samen met Verfify het onderzoek en de uit te zetten proeven te concretiseren.

Periodes met alternaria en schermrot komen in de broccoliteelt door toedoen van extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. Dit heeft invloed op de afzet van de telers. Supermarkten en andere afzetorganisaties zijn op zoek naar leveranciers welke aan hogere leveringsvoorwaarden kunnen voldoen op het gebied van duurzaamheid. Ook de eisen die ze stellen aan het product ren de productiewijze worden steeds meer aangescherpt. De telers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze die leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Samen met zaadbedrijven en plantentelers vinden rassenproeven plaats op proeflocaties.

Betere monitoring

Door rassen aan verschillende omstandigheden bloot te stellen in verschillende periodes, wordt inzicht verkregen in welk ras in welke periode en onder welke omstandigheden het beste kan worden geteeld. Het doel van het project is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Zo kan broccoli beter bestand gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden en kan er over een langere periode op duurzame wijze een kwalitatief hoogwaardig product geleverd worden. Daarnaast zal door betere monitoring van de teelt een hogere opbrengst per hectare mogelijk zijn.

In het project maken de telers gebruik van innovatieve teelttechnieken zoals het koppelen van meetgegevens aan voorspellingsmodellen. Dit model wordt gebaseerd op reeds bestaande modellen van decision support systemen die weersomstandigheden koppelen aan plantcondities en zo een advies kunnen geven over de inzet van biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken kan nauwkeurige monitoring van de broccoliteelt plaatsvinden, wat mogelijkheden biedt voor het gerichter inzetten van (groene)gewasbescherming.

Vruchtwisselingsproblematiek

Het telen van de broccoli zal deels plaatsvinden op gronden die te kampen hebben met ziekte- en vruchtwisselingsproblematiek. Op deze gronden worden momenteel voornamelijk aardappels en tulpen geteeld. Door af te wisselen met broccoli zullen op deze gronden bepaalde ziektes uit de grond verdwijnen. Door broccoli te telen op zanderige grond en op zavel- en kleigronden, kan een teelttechniek die het mogelijk maakt ook op zanderige-/zavel-/klei grond kwalitatief hoogwaardige broccoli te telen. Het telen van broccoli op deze gronden draagt daarmee bij aan effectiever gebruik van deze landbouwgronden en het behoud van de bodemkwaliteit. 

>Naar het project Weersbestendige broccoli

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...