Project weersbestendige broccoli van start

29 januari 2019

Op dinsdag 22 januari vond de kick-off plaats van het POP3 project “weersbestendige broccoli” van GreenPort Noord-Holland Noord. Tijdens deze bijeenkomst bij Vollegrondsgroentenet kwamen broccolitelers bijeen om in overleg met Proeftuin Zwaagdijk het onderzoek en de uit te zetten proeven te concretiseren.

Periodes met alternaria en schermrot komen in de broccoliteelt regelmatig voor, door toedoen van extreme weersomstandigheden. Dit heeft in toenemende mate invloed op de afzet van de telers, omdat door de klimaatsverandering de weersomstandigheden steeds extremer worden. Supermarkten en andere afzetorganisaties zijn steeds meer op zoek naar leveranciers welke aan hogere leveringsvoorwaarden kunnen voldoen op het gebied van duurzaamheid (people, planet, profit). Ook de eisen die de afnemers aan het product respectievelijk de productiewijze stellen worden steeds meer aangescherpt. De broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Samen met zaadbedrijven en plantentelers vinden rassenproeven plaats op proeflocaties. De rassen worden aan verschillende omstandigheden blootgesteld in verschillende periodes zodat inzicht verkregen wordt welk ras in welke periode en onder welke omstandigheden het beste kan worden geteeld. 

Het doel van het project is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen.
Zo kan broccoli beter bestand gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Zo kan er over een langere periode op duurzame wijze een kwalitatief hoogwaardig product geleverd worden. Daarnaast zal door betere monitoring van de teelt door middel van deze teeltwijze een hogere opbrengst per hectare kunnen worden gerealiseerd dan eerder onder gelijke omstandigheden. 

Het ontwikkelen van deze teeltwijze wordt vormgegeven door het testen van innovatieve teelttechnieken zoals het koppelen van meetgegevens aan voorspellingsmodellen. Dit model wordt gebaseerd op reeds bestaande modellen van decision support systemen welke weersomstandigheden koppelen aan plantcondities en zo een advies kunnen geven over de inzet van biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken kan intensieve en nauwkeurige monitoring van de broccoliteelt plaatsvinden, wat mogelijkheden biedt voor het gerichter inzetten van (groene)gewasbescherming. Dit heeft een daling in het middelengebruik tot gevolg. Door het ontwikkelen van een systeem voor broccoli wordt een verdere stap gezet richting een duurzame broccoliteelt. 

Het telen van de broccoli zal deels plaatsvinden op gronden die te kampen hebben met ziekte- en vruchtwisselingsproblematiek. Op deze gronden worden momenteel voornamelijk aardappels en tulpen geteeld. Door een periode geen aardappels of tulpen te telen op deze gronden zullen bepaalde ziektes uit de grond verdwijnen, omdat deze met de teelt van broccoli niet langer een voedingsbodem hebben. Ook zal broccoliteelt gaan plaatsvinden op zanderige grond waar momenteel met name bollen worden geteeld. Door broccoli te telen op deze zanderige grond, en op zavel- en kleigronden waar momenteel met name aardappels worden verbouwd, kan worden gewerkt aan een teelttechniek die het mogelijk maakt ook op zanderige-/zavel-/klei grond kwalitatief hoogwaardige broccoli te telen. Het telen van broccoli op deze gronden draagt daarmee bij aan effectiever gebruik van deze landbouwgronden en het behoud van de bodemkwaliteit. 

Uiteindelijk zal er een systeem ontstaan dat de weersomstandigheden koppelt aan de condities van de broccoli en op basis daarvan een advies kan geven over de inzet van (groene)gewasbeschermingsmiddelen. De inzichten uit dit project kunnen daarna ook verder vorm gegeven worden binnen de teelt van andere koolsoorten, bijvoorbeeld bloemkool. 

Broccolitelers investeren in het project. Penvoerder van het POP 3 project is GreenPort Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroentenet. Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.