Subsidieregeling voor investeringen in energie glastuinbouw open

3 maart 2020

Heeft u een glastuinbouwbedrijf en wilt u investeren in energie besparing? Met de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020 kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. De subsidie kan vanaf 2 maart 2020 aangevraagd worden en de aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 voor 17:00 uur binnen zijn bij RVO.nl. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. 

Wijzingen

Er zijn ten opzichte van andere jaren een aantal wijzigingen in de regeling. Deze wijzingen betreffen een verhoging van de maximale subsidiabele kosten van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem én een verhoging van de subsidiehoogte van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem.

De maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak voor een tweede energiescherm bedroegen € 6 per vierkante meter voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van minimaal 4 hectare. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 7. Voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van minder dan 4 hectare bedroegen de maximale subsidiabele kosten per vierkante meter € 7. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 8. Deze verhogingen worden doorgevoerd omdat de kosten voor een tweede energiescherm in de loop der jaren zijn gestegen.

Ook de maximale subsidiabele kosten voor een luchtbehandelingssysteem, waarmee op een energiezuinige wijze kaslucht wordt ontvochtigd, zijn aangepast. Dit bedrag was € 15 per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 30. Deze verhoging wordt doorgevoerd omdat de kostprijs voor een luchtbehandelingssysteem is toegenomen, maar vooral omdat er duurdere, nieuwe en nog betere systemen op de markt zijn gebracht.

De subsidie voor een tweede energiescherm bedroeg € 150.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit bedrag is verhoogd naar € 250.000. Met deze verhoging worden gedeeltelijk de hogere kosten van de tweede energieschermen gedekt. De verhoging is vooral bedoeld om ook bedrijven met grotere oppervlakten te stimuleren om tweede energieschermen te installeren en zo het beoogde energiebesparingseffect te vergroten. Het maximale subsidiebedrag van € 150.000 was voor deze bedrijven niet toereikend om hun gehele oppervlakte van een tweede energiescherm te voorzien.

Tot slot is de subsidie een luchtbehandelingssysteem verhoogd van € 187.500 naar € 375.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Het maximale subsidiebedrag was niet toereikend om bedrijven met grote oppervlaktenvolledig met luchtbehandelingssystemen uit te rusten. Daarom is dit bedrag verhoogd, zodat ook deze bedrijven gestimuleerd worden om luchtbehandelingssystemen te installeren en zo het beoogde energiebesparingseffect te vergroten.

Meer informatie

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw