Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen en wensen van alle ketenpartners (van producent tot consument) en de basis vormt voor een robuuste en natuurinclusieve bollenteelt.
Rob Brekelmans Fieldlab Bol
Contactpersoon
Rob Brekelmans

Vertify

Projectcleider Fieldlab Bol

Vertify

De bloembollensector wil voldoen aan de maatschappelijke verduurzamingseisen en de veranderende en verscherpende wetgeving. Het is dus noodzakelijk dat kansrijke, biologische teelttechnieken worden geïntegreerd in de gangbare bloembollenteelt. Binnen het project Fieldlab Bol zetten bloembollentelers, brancheorganisaties en kennisinstellingen gezamenlijk in op de ontwikkeling van een gevalideerde, toekomstbestendige bloembollenteelt gebaseerd op robuuste verdienmodellen die ook inzetbaar zijn in de ‘gangbare’ bloembollenteelt.

Het EFRO-project is erop gericht om de jonge generatie bollentelers de handvaten te bieden om de transitie naar duurzame teelt te versnellen. Het uitgangspunt is dat de deelnemende partners in het consortium gezamenlijk technieken ontwikkelen voor het duurzame teelt van bloembollen die aansluiten bij de vraag vanuit de markt. De realisatie van een volledig biologische bollenteelt is geen doel op zich, maar vooral een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden. Kennisontwikkeling en het vastleggen en verspreiden van gevalideerde aanpakken vormen hierbij een speerpunt.

Fieldlab Bol kan worden gezien als een broedplaats voor duurzame innovaties in de bloembollenteelt. Juist de praktische insteek vormt de kracht van het project. Fieldlab Bol heeft een looptijd van vier jaar en het werkgebied is in Noord-Holland Noord.

Kerncijfers EFRO Fieldlab Bol

 • De projectomvang is begroot op 2,5 miljoen euro met een looptijd van 4 jaar;
 • Er is een stuurgroep, projectmanagement met externe ondersteuning en 4 werkpakketten;
 • Er zijn 12 koploperbedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 brancheorganisaties actief in het project;
 • De EFRO subsidieaanvraag beloopt 1 miljoen euro (= 40%) met 60% cofinanciering;
 • Externe ketenpartners brengen via de Stichting Fieldlab Bol ruim 5 ton private financiering in.

Gefinancierd door:

Partners in dit project

Het consortium Fieldlab Bol

In het project zijn in eerste instantie dertien telers aangesloten; dit zijn koploperbedrijven in de noodzakelijke transitie naar een natuurinclusieve en duurzame bollenteelt. Het betreft een groep biologische bloembollentelers, aangevuld met een groep innovatieve bedrijven die bezig zijn om de transitie te maken van een gangbare naar een meer duurzame bloembollenteelt. Projectpartner stichting Fieldlab Bol vertegenwoordigt binnen het project de keten in de bloembollensector en brengt naast een aanzienlijke financiële bijdrage ook kennis en expertise in.

Aansluiting met het onderwijs is geborgd dankzij deelname van Vonk en Hogeschool Inholland. Op deze wijze blijven jonge mensen en docenten actief betrokken bij de verduurzaming van de bollenteelt. Vertify is als onderzoeksinstelling binnen het project verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van testen, proeven en onderzoeken. Vertify organiseert samen met de telers de pilots op locatie en legt de gevalideerde tussen- en eindresultaten vast in tussen- en eindrapporten. Greenport Noord-Holland Noord is de penvoerder van het project.

Deelnemende telers zijn:

 • Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 • Bloembollenkwekerij Gebr. Hulsebosch, Schagerbrug
 • Bloembollenkwekerij MC Zonneveld, Julianadorp
 • Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 • Boltha, Breezand
 • De Goede Bloembollen, Breezand
 • VOF Apeldoorn Bloembollen, Egmond Binnen
 • Kapiteyn Horticulture, Anna Paulowna
 • Noordbol Bloembollen, Oosterend (Texel)
 • Pieter Pronk Bloembollen, Nibbixwoud
 • Teeuwen & Zn, Breezand
 • For Ever Bulbs, Sint Maarten
 • WW van Haaster & Zn, Breezand

Verduurzaming bollenteelt

Fase 1: Onderzoeksthema's

De kick-off van Fieldlab Bol vond plaats op 24 november 2023 bij Huiberts bloembollen.

In het kader van het onderzoek zijn verschillende onderzoekslijnen uitgezet. De thema’s waar de kwekers aan werken, zijn als volgt:

Bedekking van de bodem
Om onkruidgroei te voorkomen, ook wel “onderzaai” genoemd.

Biodiversiteit
Stimuleren bijvoorbeeld met akkerranden.

Bio-gangbaar
Het volgen van verschillen in de biologische teelt vergeleken met gangbaar.

Bodem resetten
Kortdurend anaerobe behandeling van de grond.

Bodemleven verbeteren
Dit onderdeel komt bij diverse telers aan bod en is vergevorderd. Met groenbemesters, additieven, structuur van de bodem.

Bolbehandeling, gebeurt tijdens de opslag en onder dak

Fertigatie
Telen met druppelirrigatie.

Groene middelen
Inzet van biologische middelen en planten weerbaar telen met goede bescherming tegen schimmels of virusbesmetting.

Mechanische onkruid aanpak
Bijvoorbeeld woelen, eggen, fresen of laser.

Optimaliseren oogst
Met nettenteelt.

Selectie robot
Bevindt zich in wel/niet fase. Machines hebben nog beperkingen.

Sensoring
Bepalen van de optimale vochttoestand van de bodem gedurende de teelt.