Groene Tulp 0.0

In het onderzoeksproject ‘Groene Tulp 0.0’ wordt bekeken of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenteelt te verhogen. Het onderzoek is een vervolg op het 3-jarige onderzoeksproject Groene Tulp, dat in 2019 begon en in 2022 werd afgerond.
Michel Jansen Groene Tulp 0.0
Contactpersoon
Michel Jansen

Vertify

Programmamanager Groene Tulp

De tulpensector staat voor een aantal grote uitdagingen. De grootste is het onder controle houden van ziekten en plagen met een sterk gewijzigd pakket gewasbeschermingsmiddelen. Chemische middelen die nu nog een cruciale rol spelen in de teelt zullen niet langer inzetbaar zijn. Dit terwijl er nog niet voldoende effectieve alternatieven beschikbaar zijn. Daarbij komt dat ook het gebruik van meststoffen en hieruit voortkomende emissies naar water, bodem en lucht moeten worden geminimaliseerd.

In het TKI project ‘De groene Tulp’ dat van 2019 tot en met 2022 heeft gelopen, is kennis opgedaan met het verminderen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van groene low-impact middelen. In Groene Tulp 0.0 zullen we deze bevindingen verder onderzoeken en uitbouwen tot geïntegreerde teeltsystemen, waarin de vitaliteit van de tulpenbol behouden blijft. Dit om zowel de verwachte kwaliteitstandaard als ook de verdiencapaciteit van de tulpenkwekers te borgen in combinatie met het voldoen aan de door de afzetmarkten en maatschappij gestelde duurzaamheidseisen. Hiermee wordt de licence-to-produce voor onze nationale trots voor de toekomst gewaarborgd.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Fase 1: Aanpak en verwachte resultaten

Het project Groene Tulp 0.0 richt zich op de ontwikkeling van een duurzame low-impact systeemaanpak voor een gezonde tulpenteelt. Dit met als ambitie: nul uitstoot naar het milieu en nul gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Vandaar Groene Tulp 0.0, waarbij we als voorwaarde hanteren dat de kwaliteit en vitaliteit van de bollenkraam op lange termijn gewaarborgd blijft.

Om tot een geïntegreerde systeemaanpak te komen, werken we vanuit vijf werkpakketten.

 1. Optimale toepassing groene producten
  Biologische producten hebben een lager effectiviteitsniveau dan chemische middelen. In dit werkpakket werken we aan oplossingen. Hierbij richten we ons op de volgende technieken:
  • Spuittechniek
  • Bolontsmetting
  • Ruimtebehandeling
  • Grondbehandeling
 2. Vitaliteitstool
  Een tool die de teler ondersteunt in het teeltmanagement van zijn tulpenkraam wat betreft behandel-, bewaar- en teeltstrategie op cultivarniveau.
 3. Dataprocessing
  Middels dit werkpakket willen we de datastructuur van de tulpenteelt in kaart  brengen, waarna we met algoritmes en machine learning willen komen tot een integraal dataprocessingsysteem.
 4. Bodem
  Hiermee wordt de bodemkwaliteit verbeterd en worden tulpen weerbaarder, zodat er minder ziekten en plagen bestreden hoeven te worden. De basiskennis over groenbemesting, biostimulanten en groene middelen zal verder worden uitgediept.
 5. Kennisdeling en demonstratie
  Onderzoekresultaten moeten naar de praktijk worden gecommuniceerd, zodat telers dit kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering.
Groene Tulp proefveld