Zeewier in gezonde melkveehouderij

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier.
Gerben van Lenthe Smart Farming
Contactpersoon
Gerben van Lenthe

LTO Noord

Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem

De druk groeit om methaan uit de veehouderij te reduceren. In Nederland is de melkveehouderij de voornaamste bron van agrarische methaan uitstoot. Het voeren van zeewiersupplementen lijkt daarbij veelbelovend, maar er is nog weinig onderzoek naar de haalbaarheid ervan gedaan.

Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij, ontstaat synergie tussen een nieuwe en bestaande keten en dragen we bij aan een positieve(re) beleving bij de consument van de zuivelindustrie. Bij het onderzoek en bij vervolgstappen (productontwikkeling) worden verschillende marktpartners uit de keten betrokken.

> Lees ook het artikel: LTO Noord ziet perspectief voor zeewierteelt

De realisatie van de dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.  

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Aanpak en verwachte resultaten

Aanpak

Het onderzoek naar de waarde van wieren als supplement in het voer voor melkvee wordt via de volgende stappen uitgevoerd:

  • Uitvoeren deskresearch.
  • Laboratoriumonderzoek naar de chemische samenstelling van wieren en inhoudsstoffen die de methaanvorming in runderen beïnvloeden.
  • Modelsimulaties om effecten waar mogelijk kwantitatief in te schatten.
  • In vitro onderzoek naar fermentatiesnelheid en methaanvorming.
  • In vivo proef: evaluatie in groepen melkkoeien.

Verwacht resultaat

  • De praktische toepasbaarheid van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt in beeld gebracht.
  • Er ontstaat inzicht in de werkingsmechanismen van verschillende wieren op het gebied van melkproductie, recource use efficiency en methaanemissies.
  • Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij en zuivelsector ontstaat synergie tussen een nieuwe en bestaande keten.

Afronding en resultaat

Uit het onderzoek is naar voor gekomen dat geen van de elf onderzochte zeewiersoorten de methaan uitstoot van de koeien verminderde. Een mogelijke verklaring is dat de dosering te laag is geweest om merkbaar effect te hebben. Wel is gebleken dat één zeewiersoort leidde tot een significant hogere melkproductie (in aantal kilogrammen) tot resultaat had. Dit als gevolg van een verhoogd lactosegehalte in de melk. De eiwit- en vetgehalten van de melk bleven bij alle zeewier behandelingen onveranderd. Er werden ook geen negatieve effecten op de diergezondheid vastgesteld. De voerinname bleef gedurende de periode van de proef gelijk. In totaal duurde het experiment zo’n tien weken.

> Lees hier het afsluitende artikel met resultaten van dit onderzoek.

Dit project is afgerond. Onderzoek naar het reduceren van methaan- en ammoniakemissies wordt voortgezet binnen Netwerk Praktijk Bedrijven en proefbedrijf Dairy Campus

Zeewier op koeienmenu