De Beemster is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de 14 pilotgebieden waar boeren, overheid en andere partijen samen onderzoeken of verduurzaming van de landbouw beter haalbaar is door doelen centraal te stellen, in plaats van maatregelen. De pilotgebieden brengen advies uit aan de demissionair minister van LNV over hoe dit eruit kan zien.

Om de landbouw te verduurzamen wordt van boeren gevraagd om allerlei maatregelen te nemen op hun bedrijf. Dit heeft een stapeling van maatregelen tot gevolg, waardoor niet meer duidelijk is wat de bijdrage is van de verschillende maatregelen aan het realiseren van doelen. Ook ziet de boer door de bomen het bos niet meer.

Vandaar dat er vanuit de landbouwsector behoefte is om vanuit vakmanschap en eigen handelingsperspectief inhoud te geven aan lange-termijn doelen. De samenwerkende partijen in de pilot in De Beemster zijn 10 akkerbouwers uit de polder, de gemeente Beemster, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rabobank, Water, Land en Dijken en Provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV.

Kritische Prestatie Indicatoren

Om te kunnen sturen en belonen op basis van prestaties is het noodzakelijk dat de doelen inzichtelijk en overzichtelijk zijn en de voortgang meetbaar wordt gemaakt. In de pilots wordt hiervoor gebruik gemaakt van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Iedere indicator staat voor een meetbare prestatie die effect heeft op een of meer van de doelen, Doelen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van waterkwaliteit- en beheer, verbeteren van bodemkwaliteit en herstellen van biodiversiteit. Voorbeelden van indicatoren zijn N-Balans, P-balans of % gereduceerde grondbewerking.

De scores die behaald worden op indicatoren, worden beïnvloed door verschillende acties. Boeren krijgen op deze manier meer ruimte om vanuit hun eigen vakmanschap en handelingsperspectief passende acties te nemen om tot de doelen te komen. De meest passende en effectieve manier om naar een doel toe te werken kan al naar gelang de omstandigheden namelijk verschillen, denk bijvoorbeeld aan grondsoort, regio, bouwplan en stalsysteem.

De vragen die in de pilots centraal staan:

  • Welke kansen en of bezwaren zien de akkerbouwers & gebiedspartijen bij toepassing in het gebied per KPI?
  • Missen we nog specifieke kpi’s (sector/gebied)?
  • Hoe maken we die KPI’s meetbaar en beloonbaar?

Kortom: Welke KPI’s zijn in welk gebied zinvol om duurzame landbouw te stimuleren en hoe kun je deze belonen?

Danielle Lieuwen, beleidsadviseur bij Provincie Noord-Holland vertelt in de video waarom zij zich graag inzet voor deze pilot:

Werkconferentie

Op 29 november 2021 zijn de adviezen vanuit alle pilotgebieden gepresenteerd aan de demissionair minister van LNV tijdens de Werkconferentie ‘Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?’. De presentatie van pilotgebied De Beemster is hieronder te downloaden.

 

 

 

Meer informatie: 

Farmhack 

Conferentiekrant 

Meer nieuws

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.

POP3 investeringsregelingen voor groen economisch herstel

Op de valreep van het nieuwe jaar hebben we in het kader van POP3 nog een paar mooie...
FICA studenten

Van bananenbrood gemaakt van schillen tot een eetbare parfum

Ook dit jaar brengen studenten Food Commerce & Technologyweer een grote diversiteit aan...