De PPS bollen bodem aaltjes: integraal aangepakt ging in mei 2022 van start. In dit project werken onderzoekers en agrariërs samen aan de ontwikkeling van kennis en instrumenten voor duurzaam bodembeheer, met nadruk op aaltjesbeheersing in de bollensector. Wat is er gebeurd sinds de kick-off? Een update.

Voor duurzaam bodembeheer is samenwerking tussen sectoren essentieel. Bollentelers huren vaak percelen grond, bij andere bollentelers, akkerbouwers en veehouders. Voor duurzaam bodembeheer ten aanzien van ziektes, bemesting, bodem en water, is het essentieel om de gebruiksgeschiedenis van een perceel  te kennen. Een van de zaken waaraan we nu werken, is dat we de huidige samenwerking tussen huurders en verhuurders in kaart brengen. Op basis hiervan zal een lijst met aanbevelingen worden opgesteld die huurders en verhuurders kunnen meenemen bij het maken van afspraken over duurzaam bodembeheer.

Daarnaast vindt een evaluatie plaats van hoe het bodemkwaliteitsplan (BKP) kan worden doorontwikkeld om te gebruiken in de bollensector. Binnen dit plan wordt een advies gegeven voor het beheer van de de percelen, zowel vanuit de biologische en chemische als fysische eigenschappen van de bodem. Hiervoor zijn zes pilot bedrijven geselecteerd om een advies voor integraal bodembeheer uit te werken.

Kennis over aaltjes wordt uitgebreid

Binnen de PPS wordt extra kennis ontwikkeld over een aantal aspecten van aaltjes, om een succesvolle strategie te ontwikkelen voor integraal bodembeheer. Meer in het bijzonder zal het hierbij gaan over de waardplantstatus van aaltjes, beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een groeiend probleem in de bollensector. De eerste stappen stappen zijn al gezet. Concreet gaat het daarbij om: onderzoek naar de waardplantstatus van een selectie bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling; een veld- en potproef met de inzet van inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond; en veldproeven voor het tsten van strategieën die schade door Trichodoriden moeten beperken. 

Delen van kennis 

Delen van kennis is een In samenwerking met Aeres Hogeschool is via de SIA Regeneratieve open teeltsystemen, een training georganiseerd voor erfbetreders. De eerste twee trainingsdagen waren bij Aeres Hogeschool in Dronten en gingen over de bodems van Nederland en  het bodemleven. De deelnemers gaven aan dat de kennis van pas komt bij het advieswerk van de erfbetreders. (Zie nieuwsbericht.) In ontwikkeling is een module voor de Bollenacademie.

Komend jaar organiseren we weer workshops voor telers over het belang van duurzame samenwerking voor gedeeld landgebruik en bodemkwaliteit. Ook zal PPA aanwezig zijn bij evenementen in agri, zoals de leliedag in Emmeloord, de vaktentoonstelling tulp en de open dag tulp. 

 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...