14
Nov
Groene Vlag voor Clusius College

Als eer­ste school heeft het Clu­si­us Col­le­ge in Hoorn de groe­ne vlag in de wacht ge­sleept. Leer­lin­gen en do­cen­ten heb­ben het pres­ti­gi­eu­ze dra­peau met veel ce­re­mo­ni­eel in ont­vangst ge­no­men en in­mid­dels een ere­plaats ge­ge­ven in de school op De Blau­we Berg. De groe­ne vlag geldt als in­ter­na­ti­o­naal keur­merk voor duur­zaam­heid en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke op­zet.

Om het doel te be­rei­ken heeft het Clu­si­us Col­le­ge de af­ge­lo­pen ja­ren met suc­ces een spe­ci­aal Eco-team sa­men­ge­steld dat ver­schil­len­de doe­len heeft ge­steld. Zo werd er ex­tra aan­dacht be­steed aan voe­ding, groen­be­heer en af­val. Het uit de school­kan­ti­ne af­kom­stig af­val wordt zorg­vul­dig ge­schei­den. Ver­der doet het Clu­si­us Col­le­ge sinds en­ke­le ja­ren mee aan het pro­ject 'ge­zon­de school' en dat be­te­kent dat er in de kan­ti­ne uit­slui­tend ver­ant­woor­de snacks wor­den ver­kocht. Voorts ko­men to­ma­ten en kom­kom­mers recht­streeks vers uit de kas­sen van het Clu­si­us-Lab dat naast het hoofd­ge­bouw is ge­huis­vest.

Vol­gens me­de­werk­ster Kim Meer­hof heeft de school ook ex­tra in­span­nin­gen ver­richt in het ka­der van duur­zaam­heid. ,,Leer­lin­gen in de on­der­bouw heb­ben her­bruik­ba­re drink­fles­jes ge­kre­gen. Die fles­jes kun je bij­vul­len bij de wa­ter­tap­pun­ten in de kan­ti­ne. Daar­door gooi­en ze die fles­jes niet weg en zo creëert de school ook geen ex­tra af­val­stroom.’’

Meer­waar­de

De vlag heeft vol­gens do­cen­te Yvon­ne Jonk­man een ex­tra meer­waar­de voor de school. ,,Als je men­sen op­leidt voor be­roe­pen in de groen­sec­tor zo­als bij­voor­beeld ho­ve­nier, dan is het mooi mee­ge­no­men als je deze vlag in de wacht sleept.’’ Vol­gens haar be­steedt het Clu­si­us Coll­ege ook in de les­sen veel aan­dacht aan het mi­li­eu en duur­zaam­heid. ,,Als dat dan ook op deze ma­nier wordt be­loond, mag je daar best een beet­je trots op zijn.’’

Het Clu­si­us Col­le­ge on­der­scheidt ver­schil­len­de stu­die­rich­tin­gen, va­riërend van agra­risch tot re­cre­a­tief en land­schaps­func­ties.

Meer info op de site: www.clusius.nl
Meer informatie over de Groene Vlag: Eco-School 

Door: Coen van de Luytgaarden NHD 14 november 2017

Plaats een reactie