Als eer­ste school heeft het Clu­si­us Col­le­ge in Hoorn de groe­ne vlag in de wacht ge­sleept. Leer­lin­gen en do­cen­ten heb­ben het pres­ti­gi­eu­ze dra­peau met veel ce­re­mo­ni­eel in ont­vangst ge­no­men en in­mid­dels een ere­plaats ge­ge­ven in de school op De Blau­we Berg. De groe­ne vlag geldt als in­ter­na­ti­o­naal keur­merk voor duur­zaam­heid en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke op­zet.

Om het doel te be­rei­ken heeft het Clu­si­us Col­le­ge de af­ge­lo­pen ja­ren met suc­ces een spe­ci­aal Eco-team sa­men­ge­steld dat ver­schil­len­de doe­len heeft ge­steld. Zo werd er ex­tra aan­dacht be­steed aan voe­ding, groen­be­heer en af­val. Het uit de school­kan­ti­ne af­kom­stig af­val wordt zorg­vul­dig ge­schei­den. Ver­der doet het Clu­si­us Col­le­ge sinds en­ke­le ja­ren mee aan het pro­ject 'ge­zon­de school' en dat be­te­kent dat er in de kan­ti­ne uit­slui­tend ver­ant­woor­de snacks wor­den ver­kocht. Voorts ko­men to­ma­ten en kom­kom­mers recht­streeks vers uit de kas­sen van het Clu­si­us-Lab dat naast het hoofd­ge­bouw is ge­huis­vest.

Vol­gens me­de­werk­ster Kim Meer­hof heeft de school ook ex­tra in­span­nin­gen ver­richt in het ka­der van duur­zaam­heid. ,,Leer­lin­gen in de on­der­bouw heb­ben her­bruik­ba­re drink­fles­jes ge­kre­gen. Die fles­jes kun je bij­vul­len bij de wa­ter­tap­pun­ten in de kan­ti­ne. Daar­door gooi­en ze die fles­jes niet weg en zo creëert de school ook geen ex­tra af­val­stroom.’’

Meer­waar­de

De vlag heeft vol­gens do­cen­te Yvon­ne Jonk­man een ex­tra meer­waar­de voor de school. ,,Als je men­sen op­leidt voor be­roe­pen in de groen­sec­tor zo­als bij­voor­beeld ho­ve­nier, dan is het mooi mee­ge­no­men als je deze vlag in de wacht sleept.’’ Vol­gens haar be­steedt het Clu­si­us Coll­ege ook in de les­sen veel aan­dacht aan het mi­li­eu en duur­zaam­heid. ,,Als dat dan ook op deze ma­nier wordt be­loond, mag je daar best een beet­je trots op zijn.’’

Het Clu­si­us Col­le­ge on­der­scheidt ver­schil­len­de stu­die­rich­tin­gen, va­riërend van agra­risch tot re­cre­a­tief en land­schaps­func­ties.

Meer info op de site: www.clusius.nl
Meer informatie over de Groene Vlag: Eco-School 

Door: Coen van de Luytgaarden NHD 14 november 2017

Meer nieuws

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...