Fieldlab Water & Bodem open teelten

In dit project ontwikkelen we het ontwerpplan voor het Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN. In het Fieldlab werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan oplossingen voor duurzaam water- en bodembeheer, natuurbehoud en biodiversiteit en vermindering van het gebruik van schadelijke grond- en hulpstoffen.
Contactpersoon
Pieter Vlaar

Vertify

Business development manager

Noord-Holland Noord bestaat uit drie subregio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland. De drie deelgebieden verschillen in grondsoorten en hebben elk hun eigen dominantie van teeltsoorten. Maar ze hebben ook een gemeenschappelijke uitdaging: door klimaatverandering is er een toenemend risico op periodes met een tekort aan water, met verdroging en verzilting tot gevolg. Ook is er een druk op het verbeteren van de waterkwaliteit, met speciale aandacht op terugdringing van middelen uit de landbouw in het oppervlaktewater.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Ontwikkelfase

Het project Fieldlab Water & Bodem open teelten NHN ging van start op 15 december 2023 en heeft een looptijd van één jaar. Activiteiten richten zich op het ontwikkelen van een projectplan, inclusief meerjarenbegroting en -financiering, samenwerkingsovereenkomst en  ontwerpplan. We doen dit in samenwerking met betrokkenen als ondernemers, lokale overheden en experts. Met hen inventariseren we de problematiek, de oplossingsrichtingen en de activiteiten die vanuit het Fieldlab zullen plaatsvinden.

In de ontwikkelfase wordt het project gedragen door de vijf initiatiefnemers:

  1. Greenport NHN is penvoerder in het project en brengt tevens de gebiedsgerichte informatie in die vanuit Greenport NHN beschikbaar is.
  2. Vertify brengt als projectleider expertise in op onderwerpen als bodemgesteldheid, water en de invloed daarop op teelten. Ook voert het een deel van het verdiepende onderzoek uit voor het vaststellen van inhoud, scope en doelstellingen van het Fieldlab.
  3. Klaas Schenk van Hoeve Lotmeer brengt als pootgoedteler zijn kennis en ervaring in van de water & bodemproblematiek in de akkerbouw.
  4. John Huiberts (VOF C.J. Huiberts en Zn) doet hetzelfde als biologische bollenteler voor de bollenteelt.
  5. Niels Zuurbier (Ursem-Zuurbier Bio BV) draagt als sla- en koolteler  kennis en ervaring bij voor de vollegrondsgroenteteelt.

 
Financiering van het project vindt mede plaats vanuit het EIP-netwerk, een Europees netwerk dat hoort bij de European Innovation Partnerships.

header - water