Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.
Contactpersoon
Wouter Veefkind

LTO Noord

Projectleider Fieldlab Waterstof in Agri

Een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Dat is wat Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition willen realiseren met het Fieldlab Waterstof in Agri. Agrarisch ondernemers doen hier in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en overheden praktijkervaring op met toepassingen en infrastructuur voor gebruik van waterstof. Agrarische bedrijven en organisaties die aansluiten, kunnen hier:

  • Experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en voertuigen, onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven en de keten, opgenomen kan worden, onderzoek doen naar wat de impact is van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving;
  • Plannen ontwikkelen en uitdragen hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord;
  • Onderwijs ontwikkelen voor de technici en overig personeel die deze waterstoftoepassingen in de toekomst bedienen, ontwikkelen, onderhouden en beheren;
  • Onderzoeken hoe de aansluiting gevonden kan worden met de andere sectoren die de stap zetten richting waterstof;
  • Onderzoeken op welke wijze waterstof ingezet kan worden om netcongestie te verminderen en de afhankelijkheid van gas en diesel te verminderen.

 

Daarnaast heeft het Fieldlab Waterstof in Agri als doel om verbindingen te leggen met externe stakeholders, zoals gemeenten, banken/verzekeraars, omgevingsdiensten en bedrijfsleven. Hierbij ligt de nadruk op ‘samen leren’ en kennisdeling, ook met andere ondernemers en projecten.

Meer informatie? Neem contact op via het contactformulier, of mail naar info@H2inagri.nl.

Gefinancierd door:

Partners in dit project:

Vier praktijklocaties

Fieldlab Waterstof in Agri omvat bij de start vier praktijklocaties. Elk locatie heeft een eigen doel en opzet, maar de locaties kennen onderling ook een duidelijke samenhang. In de praktijk wil dit zeggen dat kennis die we opdoen op de ene locatie, wordt overgedragen aan de andere. Op deze manier willen we binnen de projectperiode zoveel mogelijk voortgang boeken.

Hiernaast een schematische weergave van de partners in het project met toelichting op de rollen die zij hierin vervullen.

Waterstof in Agri schematische weergave

Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Wieringerwerf

Testen en demonstreren H2 in agrarische werktuigen

lnvesteringen op deze locatie zijn bedoeld om ervaring op te doen met de toepassing van waterstof in een functionerend agrarisch bedrijf. Daartoe ontwikkelen, testen en demonstreren we de volledige infrastructuur voor het tanken en gebruiken van waterstof. Tevens biedt de locatie de mogelijkheid voor fabrikanten van waterstof aangedreven agrarische werk- en voertuigen om hun apparatuur te testen.

Onderdeel van het project is dat waterstof in de nabije toekomst geleverd gaat worden door de nabijgelegen waterstofwindturbine van Hygro. In eerste instantie zal afzet van waterstof van de Hygro-turbine zich beperken tot agrarische afnemers in de Wieringermeer. Met de ontwikkeling van een goed distributiesysteem komt echter ook afzet in beeld aan afnemers die verder weg zijn gevestigd.

Schematische voorstelling toepassing waterstof bij loonbedrijf Sturm-Jacobs

Rainbow Colors, Andijk

Opwek en toepassing van waterstof in zelfvoorzienend bedrijf

Rainbow Colors in Andijk is een grote tulpenbroeier die inmiddels van het gas af is. Het bedrijf heeft een groot aantal zonnepanelen op de bedrijfspanden geïnstalleerd waarmee het meer energie produceert dan nodig voor eigen gebruik. Omdat teruglevering van energie op het elektriciteitsnet vanwege netcongestie problematisch is, heeft Rainbow Colors het plan ontwikkeld om niet-gebruikte zonne-energie om te zetten naar (groene) waterstof. Door daarnaast de restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse te gebruiken voor de verwarming van bedrijfspanden verwacht het bollenbedrijf geheel zelfvoorzienend te kunnen worden in de energiehuishouding.

Schematische weergave opwekking en gebruik waterstof bij Rainbow Colors.

Vertify, Zwaagdijk-Oost

Toepassing waterstof voor verwarming kassen

Agrarisch onderzoekscentrum Vertify zal een warmtelab realiseren in een van haar proefkassen. In dit lab wordt onderzoek uitgevoerd naar waterstof aangedreven warmtesystemen in de kas, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de effecten daarvan op de energiehuishouding en teeltkwaliteit in de glastuinbouw. De onderzoeken, experimenten en proeven zullen plaatsvinden in samenwerking met de betrokken partners en geïnteresseerde glastuinbouwbedrijven.

Vertify locatie Fieldlab Waterstof in Agri

Hogeschool Inholland, Alkmaar

Living Lab Elektrolyse; elektrolyse in het agrarisch bedrijf

Hogeschool Inholland stelt het Living Lab Elektrolyse beschikbaar voor het Fieldlab Waterstof in Agri. Het lab biedt de gelegenheid om experimenten uit te voeren met elektrolyse-installaties die op het agrarische bedrijf voor de eigen productie van waterstof.

Fieldlab Waterstof in Agri locatie elektrolyse