Gebiedsvisies verduurzaming tuinbouwclusters

De regio’s hebben in het Klimaatakkoord een grote rol toebedeeld gekregen bij de verduurzaming van de glastuinbouw. Samen met de partners brengen we in kaart hoe de (glas)tuinbouwclusters Agriport A7, Het Grootslag en Alton ervoor staan en blikken we vooruit naar 2030. Daarmee wordt het startschot gegeven om de samenwerking op te zoeken zodat verduurzamingsprojecten van de grond kunnen komen.
Contactpersoon
Jeroen Larrive

Greenport NHN en Greenport Aalsmeer

Coördinator verduurzaming glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen beperken. De omschakeling naar een CO2-arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De (glas)tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie.

Nederlandse ondernemers investeren al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en blijven daar de komende jaren stevig op inzetten. Maar ook vanuit het Klimaatakkoord ligt er een duidelijke opgave om te verduurzamen. In het Klimaatakkoord èn in de kamerbrief van Minister Staghouwer van 22 april 2022 hebben de regio’s een grote rol toebedeeld gekregen bij het maken van visies en uitvoeringsplannen voor de verduurzaming van tuinbouwclusters. Binnen het project Gebiedsvisies verduurzaming glastuinbouwclusters is deze opdracht voor het landbouwgebied Noord-Holland Noord ter hand genomen.

Lees hier alles over Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Gefinancierd door:

Partners in dit project

Gebiedsvisie Het Grootslag

In 2023 heeft Greenport NHN met ECW Energy gebiedsvisies energie gepresenteerd voor twee (glas)tuinbouwclusters: Agriport A7 (Hollands Kroon) en Het Grootslag (Medemblik). Beide visies schetsen de stand van de verduurzaming en benoemen teven tevens mogelijkheden voor verbetering richting 2030.

De gebiedsvisie voor Het Grootslag wijst uit dat dit tuinbouwcluster het eerste glastuinbouwgebied in Nederland is dat op dit moment (2023) al aan de klimaatdoelen voor 2030 voldoet. Uit de eerste versies van de gebiedsvisies komt de behoefte naar voren van een governance structuur en een uitvoeringsprogramma dat de verbinding legt tussen de gebiedsvisies en daadwerkelijke uitvoering en monitoring van projecten.

Op de foto hiernaast de officiële overhandiging van de gebiedsvisie verduurzaming voor Het Grootslag aan (toenmalig) gedeputeerde Ilse Zaal.

Download: Grootslag Gebiedsvisie Energie

Overhandiging gebiedsvisie Het Grootslag

Gebiedsvisie Agriport A7

Het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft sinds november 2023 zijn eigen gebiedsvisie Energie. De gebiedsvisie is opgesteld door Greenport Noord-Holland Noord en ECW Energy en geeft een beschrijving van de huidige situatie van de verduurzaming van het glastuinbouwcluster Agriport A7, alsmede een vooruitblik naar 2030.

Agriport A7 is het derde glastuinbouwcluster in Noord-Holland Noord waarvoor een gebiedsvisie energie is opgesteld. De bedoeling is dat ondernemers en andere partijen nu met elkaar in gesprek gaan over samenwerking en projecten om verder te kunnen verduurzamen.

Download: Agriport Gebiedsvisie Energie

Overhandiging gebiedsvisie Energie Agriport

Gebiedsvisie Alton gebied

Voor het Alton-gebied - de oudste van de drie glasconcentratiegebieden - werd eind 2020 een gebiedsvisie gepresenteerd. Hier zijn inmiddels ook afspraken gemaakt over de uitvoering. De betrokken ondernemers – verenigd in Ondernemersvereniging OVAL – hebben samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord nadere afspraken gemaakt hoe zij het glastuinbouwgebied in Heerhugowaard toekomstbestendig en duurzaam willen maken. In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen, de planning, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Lees hier het artikel: Glastuinbouwbedrijven zetten volgende stap op weg naar verduurzaming.

Download: Gebiedsvisie Energie Alton

Ondertekening_Aansluiting_Alton