Bodem & Water

Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Bodem en Duurzaamheid

GreenPort NHN is een krachtige regio met een sterke agrarische sector en dit willen wij graag zo houden. Een gezonde bodem en de beschikbaarheid van goed water zijn van levensbelang voor het behoud en de ontwikkeling van de sector. 

Door ontwikkelingen in klimaat, regelgeving en kennis neemt de belangstelling voor bodembeheer en maatregelen voor waterkwaliteit en kwantiteit toe. GreenPort NHN werkt samen met ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid aan diverse projecten die het beheer van de bodem en water verbeteren. 

Vruchtbare Kringloop landbouw

Met een kleine groep initiatiefnemers is het project Vruchtbare Kringloop landbouw tot stand gekomen. Waarin we verschillende samenwerkingen tussen sectoren in kaart brengen, doorrekenen, verbeterplannen maken en de resultaten delen met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers. Het doel van het project is het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

Blauw Afval, Groene Waarde

GreenPort NHN heeft subsidie gekregen uit het Waddenfonds voor het uitvoeren van het project Blauw Afval, Groene Waarde. In dit project wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht. De garnalendop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld.

Fertinowa

In het Fertinowa netwerk werken 23 onderzoekbedrijven uit verschillende windstreken in Europa samen, waaronder Proeftuin Zwaagdijk. De bedrijven willen een kennisplatform creëren om bestaande en nieuwe watertechnologieën te evalueren en indien mogelijk breder toe te passen binnen de gefertigeerde sector. Het streven is alle belanghebbenden en stakeholders verspreid over verschillende teelten, teeltsystemen en landen op de hoogte te houden van de verzamelde technologieën en behaalde resultaten. 

Bio4safe

Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de plantkwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% te verminderen, afhankelijk van het gewas.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland, een online portaal, via welke ondernemers in Noord-Holland informatie en kennis kunnen vinden en zelf subsidie kunnen aanvragen voor investeringsmaatregelen op gebied van Bodem & Water. Via het landbouwportaal Noord-Holland werken we samen aan waterbewust ondernemen. Op het portaal is er kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem te vinden. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het landbouwportaal. U kunt hier naar het Landbouwportaal.

Meer informatie

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem & Programmateam Greenport NHN