Energie

Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2 -arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. Dat kunnen zij niet alleen; ondersteuning door de overheid is noodzakelijk.

Over de tuinbouw

Nederlandse glastuinders telen op uiterst efficiënte wijze gezonde groenten, fruit, bloemen en planten. De glastuinbouw is een van de grootste economische pijlers van Nederland, met een belangrijk aandeel in het BNP, productie en export en de arbeidsmarkt *).

Onze ambitie en doelen

De sector neemt haar verantwoordelijkheid, ook als het gaat om het klimaat. De sector verbruikt al 58% minder fossiele brandstof per eenheidproduct dan in 1990. De CO2 emissie daalde de afgelopen jaren  met 30% , waarvan één derde als gevolg van energiebesparing  (LEI 2017).  De glastuinbouwsector heeft als ambitie dat in 2020 in nieuw te bouwen kassen, netto zonder de inzet van fossiele energie op economisch rendabele wijze geteeld kan worden. De emissieruimte van de glastuinbouw is voor 2020 vastgesteld op maximaal 4,6 Mton CO2, inclusief de CO2 emissie van elektriciteitslevering. Een daling van 40% ten opzichte van 2010. De glastuinbouw is succesvol is in haar aanpak en gaat dit doel halen. Per 2020 wordt een energiebesparing van 11 PJ gerealiseerd, zoals afgesproken in het Energieakkoord.**)

De sector zet in op een volledig klimaatneutrale en economisch rendabele energievoorziening in 2040. Steun van de overheid daarbij is cruciaal.  

Investeren in duurzaamheid

In de Greenports worden grote stappen gezet. Inmiddels staan ruim 10 projecten in de startblokken die zo spoedig mogelijk tot uitvoering moeten komen, zoals: de levering van restwarmte door datacenters aan kassen, het afvangen van CO2 bij een afvalenergiebedrijf en levering hiervan aan de tuinbouw , de aansluiting van de glastuinbouw op de nieuwe warmteleiding van Rotterdam naar Leiden en de realisatie van warmtedistributie netten in alle glastuinbouwclusters. Deze projecten worden voor een groot deel gefinancierd door de ondernemers zelf. Maar op tal van vlakken, zoals de aanleg van infrastructuur, in de vorm van warmtenetten, is steun van de overheid nodig. Daarbij dienen we hetzelfde doel. Een investering in duurzame glastuinbouw is dus een slimme klimaateuro.

Voldoende duurzame CO2

De tuinbouw heeft  CO2 nodig voor een optimale groei van planten. Tuinders halen de CO2 nu uit de verbranding van aardgas maar zoeken naar een duurzaam alternatief. Daarnaast is de levering van CO2 een voorwaarde voor de overstap naar duurzame energie zoals aardwarmte (waarbij geen CO2 vrijkomt als voeding voor de planten). Bij overschakeling naar duurzame energie wordt in heel Nederland een kleine 6 Mton aan CO2 vermeden; de helft daarvan in de Greenports.

De totale vraag in de Greenports Noord-Holland Noord, West-Holland en Aalsmeer naar aanvullende  CO2 voor de glastuinbouw is 1,2 miljoen ton per jaar; hiervan wordt ca. 0,5 miljoen ton al geleverd door OCAP, afkomstig van de industrie. Door de levering van CO2 hoeven telers minder gas te stoken, wat de emissiereductie oplevert. Dit staat gelijk aan de  CO2die vrijkomt bij de stook van 340 miljoen kuub gas per jaar; ruim de hoeveelheid die nodig is voor de warmtevoorziening van de stad Utrecht. De eerste duurzame stap is dan ook het afvangen van de CO2 en ook het uitbreiden van het huidige netwerk om de CO2 van de nabij gelegen industrie naar de glastuinbouw te leiden.

Aanleg warmtenetten en geothermieprojecten

Daarnaast kan veel gas worden bespaard door kassen te verwarmen met de restwarmte van elders. Ook hierin kan morgen in de infrastructuur geïnvesteerd worden, waarna het voor het bedrijfsleven haalbaar wordt. Dit geldt ook voor geothermie. Met 15 geothermieprojecten in Nederland is de potentie van geothermie nog lang niet benut. Proefboringen kunnen tot meer geschikte locaties leiden, zeker op plaatsen waar we nog niet veel over de ondergrond weten.

Partnerschap verduurzamen glastuinbouw

Kortom, glastuinbouw biedt de overheid veel kansen voor verduurzaming, door CO2-levering aan glastuinbouwbedrijven en door aansluiting van glastuinbouwclusters op geothermie en restwarmte.